ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 1820

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14618 / 20.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 20.09.2023 - 15:08
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избор на временно изпълняващи длъжността кмет на община и кмет на кметство
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14606 / 15.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 18.09.2023 - 11:10
ОТНОСНО

от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14586 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.09.2023 - 16:24
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне на финансова подкрепа за спортни дейности /А. Лукоянова от Сдружение Яхт клуб „Черноморец Бургас“ и Сдружение Волейболен клуб „Нефтохимик 2010“/ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14584 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.09.2023 - 15:22
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас за реализиране на Концепция за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 с проектна идея История, съвременност и бъдеще в хармония“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14597 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.09.2023 - 15:20
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ обособен обект на I-ви етаж от двуетажна масивна сграда, построена в УПИ III, кв. 8 по плана на с. Миролюбово, община Бургас, чрез публичен търг с тайно наддаване 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14598 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.09.2023 - 15:17
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Участие  на  Община Бургас като партньор в изпълнението „Стратегически интегриран проект за прилагане на Плановете за устойчива градска мобилност за преход към климатична неутралност и устойчиво на климатичните изменения общество“ (LIFE-SIP CLIMA-SUMP) по Програма LIFE за околната среда и климата за 2021-2027 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14583 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.09.2023 - 15:16
ОТНОСНО

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Предоставяне обект: „Улична водопроводна мрежа във в.з „Росенец“ , м. „Алатепе“, землище на гр.Бургас“ на оператора „ВиК“ ЕАД Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „ВиК“ ЕАД Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14596 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.09.2023 - 15:14
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на ПИ с идентификатор 07079.605.735 по КККР на гр. Бургас, целият с площ от 6407 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин на трайно ползване: незастроен имот за производствен, складов обект 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14590 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.09.2023 - 15:11
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица чрез извършване на доброволна делба в недвижим имот, представляващ УПИ І-28,20,21 в кв.143 по ПУП-ПРЗ на ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14593 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.09.2023 - 15:09
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД, за изграждане на трафопост - тип БКТП в общински недвижим имот, представляващ УПИ I в кв. 25 по ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.30.209 по КККР на гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14595 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.09.2023 - 15:06
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност -„Съюз на пенсионерите-2004-Бургас“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14592 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.09.2023 - 15:03
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД, за изграждане на трафопост - тип БКТП в общински недвижим имот, представляващ УПИ VII-442 в кв. 12 по ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.30.442 по КККР на гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14591 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.09.2023 - 15:00
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за пристрояване на сграда с идентификатор 07079.608.323.1 по КККР на гр. Бургас, собственост на „Комплексен онкологичен център - Бургас” ЕООД, построена върху общински недвижим имот, представляващ УПИ VІ в кв. 135б по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.323 по КККР на гр. Бургас, за изграждане на пристройка за разполагане на високоспециализирана медицинска техника – ядрено магнитен резонанс, по реда на чл. 38, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14589 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.09.2023 - 14:56
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идeални части от УПИ VІІ в кв.26 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14588 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.09.2023 - 14:53
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII-1697 в кв. 151 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.1882 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14587 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.09.2023 - 14:51
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовир – публична общинска собственост на Българската Държава, на основание чл.19а от Закона за водите 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14582 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.09.2023 - 14:48
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване със званието „Сребърен кръст на Свети Николай“ на Апостол Милев Карамитев (посмъртно) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14581 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.09.2023 - 14:46
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на Бойчо Георгиев Янев 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14580 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.09.2023 - 14:43
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на Христина Стефанова Арсенова 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14579 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.09.2023 - 14:37
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на Манук Левон Манукян (посмъртно) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14585 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.09.2023 - 11:33
ОТНОСНО

от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: "Възстановяване и консервация на дом на Георги Шагунов“ по Годишна сесия за финансиране на проекти за извършване на консервационно-реставрационни дейности по недвижими културни ценности за 2023 г. и 2024 г., обявена от Министерство на културата 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14571 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 14.09.2023 - 16:42
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Краткосрочна /2023 - 2025 г./ програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Бургас за периода 2023-2025 г.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14577 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 14.09.2023 - 16:29
ОТНОСНО

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Изменение на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП – ПУР/ на габарита на  улица с о.т.182-о.т.183-о.т.184-о.т.185 между кв.7 и кв.8 по плана на лесопарк „Росенец“, гр.Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14576 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 14.09.2023 - 16:27
ОТНОСНО

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно:  Разрешение на основание чл.62а, ал.2 и ал.3, т.2 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ XXVIII-1145 „за крайбрежен парк, обществено обслужване и спорт“,  кв.63 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас /ПИ с идентификатор 07079.820.1251 по КККР на гр.Бургас/, с цел придаването на част от него към улична регулация за реализиране на елементи на транспортната техническа инфраструктура – изграждане на крайуличен паркинг

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14575 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 14.09.2023 - 16:25
ОТНОСНО

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно:  1.Разрешаване по реда на чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ за изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ I в кв.32 и УПИ I в кв.33 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас и Изменение на ПУП-ПУР за улица с о.т.123-о.т.143-о.т.144-о.т.145 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас /ПИ с идентификатори 07079.607.357, 07079.607.358 и 07079.607.501 по КК на гр. Бургас/;  2. Одобряване на задание на основание чл.124б, ал.1 във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработването на служебен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ I в кв.32 и УПИ I в кв.33 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас и Изменение на ПУП-ПУР за улица с о.т.123-о.т.143-о.т.144-о.т.145 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас /ПИ с идентификатори 07079.607.357, 07079.607.358 и 07079.607.501 по КК на гр. Бургас/ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14574 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 14.09.2023 - 16:20
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 16 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за: - Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.2.91 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“), землище на гр. Бургас, в устройствена зона 07079/3, съгласно одобрен ОУП на гр. Бургас; - Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за провеждане на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 07079.2.91 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“), землище на гр. Бургас;
 - Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасета на довеждаща техническа инфраструктура до ПИ с идентификатор 07079.2.91 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“), землище на гр. Бургас. 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на: - Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.2.91 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“), землище на гр. Бургас, в устройствена зона 07079/3, съгласно одобрен ОУП на гр. Бургас; - Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за провеждане на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 07079.2.91 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“), землище на гр. Бургас; - Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасета на довеждаща техническа инфраструктура до ПИ с идентификатор 07079.2.91 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“), землище на гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14573 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 14.09.2023 - 15:16
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Национална художествена академия - филиал Бургас с проектно предложение, касаещо сградата на Графична база по първата покана от Териториалната стратегия на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България -Турция 2021-2027 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14572 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 14.09.2023 - 15:12
ОТНОСНО

от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за предоставяне на финансова подкрепа за спортни дейности 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14570 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 14.09.2023 - 15:10
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес на паралелки с брой ученици под норматива за минимален брой 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14564 / 12.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 14.09.2023 - 09:15
ОТНОСНО

от Весна Балтина - зам.-кмет "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата", относно: Кандидатстване на Община Бургас с проект „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в населените места на Община Бургас – II“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух“ по приоритет „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ