ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14591 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.09.2023 - 15:00

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за пристрояване на сграда с идентификатор 07079.608.323.1 по КККР на гр. Бургас, собственост на „Комплексен онкологичен център - Бургас” ЕООД, построена върху общински недвижим имот, представляващ УПИ VІ в кв. 135б по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.323 по КККР на гр. Бургас, за изграждане на пристройка за разполагане на високоспециализирана медицинска техника – ядрено магнитен резонанс, по реда на чл. 38, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ