ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14575 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 14.09.2023 - 16:25

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно:  1.Разрешаване по реда на чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ за изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ I в кв.32 и УПИ I в кв.33 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас и Изменение на ПУП-ПУР за улица с о.т.123-о.т.143-о.т.144-о.т.145 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас /ПИ с идентификатори 07079.607.357, 07079.607.358 и 07079.607.501 по КК на гр. Бургас/;  2. Одобряване на задание на основание чл.124б, ал.1 във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработването на служебен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ I в кв.32 и УПИ I в кв.33 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас и Изменение на ПУП-ПУР за улица с о.т.123-о.т.143-о.т.144-о.т.145 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас /ПИ с идентификатори 07079.607.357, 07079.607.358 и 07079.607.501 по КК на гр. Бургас/ 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ