ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Гергана Чанакова на Пет., 07.07.2023 - 17:32

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, във връзка с вземане на решение за одобряване на проект за окончателен договор за прехвърляне на собственост по реда на чл. 15, ал.3 и ал.5 по ЗУТ във връзка с приключила процедура по изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ III и УПИ VII-547 в кв.46 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.605.419  и 07079.605.547 по КККР на гр. Бургас) и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.605.441 по КККР на гр. Бургас свиквам извънредно ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 10.07.2023 г., от 16:00 ч. (понеделник), в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

 

 

 

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет – Бургас

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ