ПУБЛИКУВАНО НА: 09.05.2023 - 11:51

ПРАВИЛНИК ЗА

 ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ

С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

 

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол № 2/19.11.2019 г.; изменен и допълнен:  по т. 6, Протокол  № 9/ 28.04. 2020 г.; по т.3, Протокол №15/27.10.2020 г.; по т.4, Протокол №20/23 и 24.02.2021 г.; по т.6, Протокол №25/28.09.2021 г.; по т.5, Протокол №30/20.12.2021 г.; по т.2, Протокол №43/27.10.2022 г.; изм. с Решение №4494 от 27.04.2023 г. на Върховен административен съд по адм. д. №7679/2022 г.

 

ДЯЛ ПЪРВИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГЛАВА І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник урежда организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии, взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, отношенията му с органите на държавна власт, с гражданите и обществените организации, международните връзки и условията за сдружаване на Общинския съвет.

Чл. 2. (1)Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избран от населението на община Бургас и се състои от 51 общински съветници.

(2) Организацията и дейността на Общинския съвет се осъществяват въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местното самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл. 3. (1) Общинският съвет изпълнява функциите по чл. 21 от ЗМСМА и решава въпроси от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи и не съставляват изпълнителна дейност.

 (2) Общинският съвет избира обществен посредник, чиято дейност се урежда с Правилник, приет от Общински съвет.

Чл. 4. В своята дейност Общинският съвет се ръководи от следните общи принципи: законност; самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения; гарантиране и закрила интересите на жителите на Общината; публичност при вземане на решенията и тяхното изпълнение.

 

ГЛАВА ІІ

КОНСТИТУИРАНЕ

Чл. 5. (1) Първото заседание на новоизбрания състав на Общинския съвет се свиква и открива, съгласно разпоредбите на чл. 23, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА.

Чл. 6. (1) Общинският съвет избира председател с тайно гласуване.

(2) За произвеждането на тайното гласуване се избира комисия и неин председател.

Чл. 7. (1) Изборът на председател се извършва с интегрална бюлетина, върху която са изписани имената на съответните кандидати.

(2) Гласуването става с отбелязване на знак Х или V в квадратчето пред имената на съответния кандидат.

(3) Зачертани и ръчно изписани бюлетини, празни пликове, бюлетини без отбелязвания на вот и с повече от едно отбелязвания, се смятат за недействителни гласове.

(4) Ако никой от кандидатите не получи повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците, изборът се повтаря, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Ако и при повторното гласуване нито един от тях не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда до окончателно избиране на председател на Общинския съвет.

 

ГЛАВА ІІІ

РЪКОВОДСТВО

Чл. 8. (1) Председателят на Общинския съвет, освен правомощията по чл. 25 от ЗМСМА:

 1. Определя проект на дневен ред за заседанията на Общински съвет – Бургас;
 2. Разпределя работните материали, свързани с дейността на Общинския съвет между неговите комисии, според компетентността им;
 3. Осигурява необходимите условия за работата на комисиите на Общинския съвет и на общинските съветници;
 4. Удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на Общинския съвет и актовете;
 5. Определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите със съвещателен глас, гостите и гражданите;
 6. Изпраща на кмета на общината и областния управител препис от приетите от Общинския съвет актове, в седемдневен срок от изготвяне на протокола;
 7. Изготвя и внася за разглеждане два пъти в годината отчет за работата на Общинския съвет и неговите комисии;
 8. Обявява на населението приетите от Общинския съвет актове на официалната интернет страници на Общинския съвет и на Община Бургас, както и по друг подходящ начин;
 9. Издава заповеди за командироване на кмета на общината и кметовете на кметства в чужбина;
 10. Следи за спазването на този правилник;
 11. Изпълнява и други функции възложени от законите на страната, Общинския съвет и този правилник.

(2) Председателят на Общинския съвет се подпомага от заместник-председатели, избрани по реда, определен в този правилник.

(3)Председателят на Общинския съвет получава брутно месечно възнаграждение в размер на 90 на сто от брутното възнаграждение на кмета на Община Бургас.

Чл. 9. (1) Общинският съвет избира заместник-председатели, като определя техния брой. Те могат да бъдат издигани от група общински съветници или от нечленуващи в група.

(2) Гласуването за избор на заместник-председатели се извършва поотделно за всеки предложен кандидат, с явно гласуване.

(3) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(4) Ако група общински съветници прекрати своето съществуване по време на мандата, пълномощията на заместник-председател, избран от тази група, се прекратяват и същият се освобождава на следващото заседание.

Чл. 10. Заместник-председателите:

 1. подпомагат председателя при упражняването на неговите функции и правомощия;
 2. изпълняват отделни функции и правомощия на председателя, когато той им възложи това;
 3. по искане на председателя четат текстове на внесени за обсъждане проекти за решения;
 4. следят за спазването на процедурата и уведомяват председателя;
 5. изпълняват други функции, възложени им от председателя.

       Чл. 11. (1) Правомощията на председателя в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, за всеки конкретен случай се изпълняват от определен от него заместник-председател.

        (2) Заместник-председателят в случаите по ал. 1 не може да делегира определените му правомощия на друг заместник-председател.

        (2) При обсъждане дейността на председателя или при откриване на процедура за предсрочно прекратяване на пълномощията му, заседанието се води от избран от повече от половината от присъстващите общински съветници заместник-председател.

Чл. 12. (1) (отм. с Решение №4494 от 27.04.2023 г. на Върховен административен съд по адм. д. №7679/2022 г. )

(2) Председателят на Общинския съвет може да свиква периодично председателите на постоянните комисии за обсъждане на изпълнението на програмата и на работата по постъпилите проекти за решения и други актове.

Чл. 13. (1) Пълномощията на председателя на Общинския съвет се прекратяват предсрочно:

1. по негово искане – чрез писмено депозирана оставка в деловодството на общинския съвет;

2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца;

3. с влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);

4. при предсрочно прекратяване на пълномощията му като съветник.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 4 прекратяването на пълномощията се приема без да се обсъжда и гласува. В случая по ал. 1, т. 1 прекратяването поражда действие от обявяване на изявлението пред общинския съвет, а по ал. 1, т. 3 и т. 4 – от влизане в сила на съответния акт.

(3) (изм. Протокол №9/28.04.2020 г.) При мотивирано писмено искане за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общинския съвет по смисъла на ал. 1, т. 2, заместник-председателите свикват нарочно заседание на Общинския съвет не по-късно от 14 дни след постъпването му. Заседанието се ръководи от избран от общинския съвет заместник-председател, за когото са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници. Гласуването е тайно и искането се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(4) В случай, че искането по ал. 3 не се приеме, не може да се иска предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на Общинския съвет, докато не изтекат три месеца от разглеждането на това искане.

(5) При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя избор за нов председател се произвежда на същото заседание.

Чл. 14. Правомощията на заместник-председателите се прекратяват на основание чл. 9, ал. 4 и чл. 13, ал. 1 от този правилник.

 

ГЛАВА ІV

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Чл. 15. (1) Освен правата, които има общинският съветник по ЗМСМА, кметът, общинската администрация, управителите на общинските еднолични търговски дружества и ръководителите на общинските предприятия са длъжни да му оказват съдействие, както и да му предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, при спазване изискванията на съответните закони.

(2) При изпълнение на своите правомощия общинският съветник има право да ползва материално-техническата база и услугите на администрацията на общината (по установен от общинския съвет ред), и да получава компенсация на разходите, които е извършил при осъществяване дейността си като съветник.

Чл. 16. (1) (изм. Протокол №20/23 и 24.02.2021 г.) За изпълнение на своите задължения по време на мандата, общинските съветници получават ежемесечно възнаграждение, в размер на 54% от възнаграждението на председателя на Общинския съвет, определено в чл.8, ал.3.

(2) При отсъствие на общински съветник от заседание на комисиите без уважителни причини, му се налага за всяко едно отсъствие санкция в размер на 50 лв., а при отсъствие от редовно заседание на Общинския съвет без уважителни причини, месечното базово възнаграждение по ал. 1 се намалява с 1/3.

(3) Когато общинският съветник не участва в 7 последователни гласувания по същество в рамките на едно заседание, му се налага санкция от 100 лв.

Чл. 17. (1) Общинските съветници са длъжни да участват в заседанията на Общинския съвет и на комисиите, в които са избрани.

(2) Общински съветник, на когото се налага да напусне заседанието, преди да е завършило, или да закъснее за заседание, уведомява председателя на Общинския съвет.

       (3) Присъствията и заетостта на общинските съветници се отчитат ежемесечно от председателя и председателите на комисии, за което се съставя писмен отчет. В отчета се посочват поименно отсъствията без уважителни причини на общински съветници от заседания на съвета и на комисии. Председателят упражнява контрол по отчитането на присъствията и заетостта на общинските съветници. На първото заседанието на всеки следващ нов месец председателят или посочен от него заместник- председател прочита отчета за присъствието и заетостта на общинските съветници.

Чл. 18. (1) Общинските съветници могат да бъдат командировани с тяхно съгласие извън територията на общината, във връзка с изпълнението на техните функции.

(2) (изм. Протокол №9/28.04.2020 г.) Командироването по ал.1 се извършва от кмета на Община Бургас.

Чл. 19. (1) За времето, необходимо за изпълнение на задълженията му, общинският съветник ползва неплатен служебен отпуск.

(2) Искането за служебен отпуск се извършва с акта за свикване на Общинския съвет на заседание, съответно на комисията, на която е член.

(3) Времето на служебна заетост се удостоверява от председателя на Общинския съвет.

 

ГЛАВА V

ГРУПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Чл. 20. (1) Общинските съветници могат да образуват политически групи според партийната си принадлежност или политическата си ориентация.

        (2) Не могат да се образуват групи от общински съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.

           (3) Минималният брой общински съветници за образуване на политическа група е пет.

        (4) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

           Чл. 21. (1) (изм. Протокол №25/28.09.2021 г.) Всяка група общински съветници представя на председателя на Общинския съвет решение за образуването си, избор на ръководство и списък на членовете си, подписано от всички общински съветници от състава на групата. С решението се определя и наименованието на групата, което може да съдържа само наименованията или абревиатурите от участващите в нея партии или коалиции, или поне на една от тях. Името на групата не може да повтаря име на организация, партия или коалиция, която вече се е регистрирала по съответния ред и не участва в състава на групата.                      

        (2) Председателят на Общинския съвет обявява образуваните групи общински съветници и техните ръководства на същото или следващото заседание на съвета. Същото правило се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при прекратяване съществуването на групата.

Чл. 22. (1) Всеки общински съветник може да членува само в една група общински съветници.

(2) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете, се определят от самата група в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(3) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на Общинския съвет.

 

ГЛАВА VI

КОМИСИИ

Чл. 23. (1) Общинският съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии, както и комисии, създадени по силата на специален закон или подзаконов нормативен акт.

(2) Постоянните комисии са в състав от 7 члена.

(3) Постоянните комисии на Общинския съвет са:

1. Комисия по бюджет и финанси;

2. Комисия по правни въпроси;

3. Комисия по икономика и инвестиционни политики;

4. Комисия по наука, иновации и оперативни програми;

5. Комисия по обществен ред и сигурност;

6. Комисия по образование и вероизповедания;

7. Комисия по здравеопазване;

8. Комисия по социални дейности;

9. Комисия по спорт, деца и младежки дейности;

10. Комисия по транспорт и безопасност на движението;

11. Комисия по морско дело и рибарство;

12. Комисия по опазване на околната среда, земеделие и храни;

13. Комисия по устройство на територията;

14. Комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества;

15. Комисия по международно сътрудничество и връзки с гражданското общество;

16. Комисия по култура и читалищна дейност;

17. Комисия по туризъм;

18. Комисия по установяване на конфликт на интереси.

(4) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, съставите и ръководствата на постоянните комисии.

Чл. 24. (1) Членовете и ръководствата на постоянните комисии се избират с явно гласуване, като за избрани се считат получилите повече от половината от общия брой на общинските съветници. Всеки общински съветник трябва да членува в поне една постоянна комисия.

(2) Общинските съветници могат да бъдат избирани за председател само на една постоянна комисия.

Чл. 25. (1) При възможност, в състава и ръководствата на постоянните комисии се запазва пропорционалното съотношение между съставите на отделните групи.

(2) Ръководството на всяка постоянна комисия се състои от председател и заместник-председател, които организират работата на комисията, ръководят заседанията и поддържат връзки с другите комисии и с председателя на Общинския съвет.

Чл. 26. (1) Председателят и заместник-председателят на постоянните комисии се освобождават предсрочно:

1. по тяхно искане;

2. с решение на Общинския съвет.

(2) В случаите по т. 1 на предходната алинея прекратяването на правомощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

(3) При обективна невъзможност на член на постоянна комисия, както и на лицата по ал. 1 да изпълняват своите задължения за непрекъснат период от три месеца, при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения, Общинския съвет може да го освободи предсрочно.

Чл. 27. (1) Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Разходите, необходими за дейността на постоянните комисии, се съгласуват и утвърждават от председателя на Общинския съвет по предложение на ръководствата на съответните комисии и в рамките на приетия бюджет на Общинския съвет.

Чл. 28. (1) Постоянните комисии могат да образуват работни групи като свои помощни органи.

(2) С решение на комисията могат да бъдат привличани конкретно определени лица – експерти извън състава на Общинския съвет.

(3) Председателят на Общинския съвет сключва договорите с привлечените експерти, като предварително съгласува размера на възнаграждението им, което се определя с решението по ал. 2.

(4) С решение на комисията, в заседанието могат да участват със съвещателен глас представители на браншови или други заинтересовани лица и организации.

Чл. 29. Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, изготвят и приемат доклади, предложения, становища и проекти за решения по тях.

Чл. 30. (1) Постоянните комисии се свикват на заседание от техните председатели, по искане най-малко на трима от членовете им или от председателя на Общинския съвет.

(2) Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията на комисиите се определят от техните председатели.

Чл. 31. Общинските съветници, които не са членове на съответна комисия, могат да участват във всички нейни заседания с право на съвещателен глас.

Чл. 32. (1) Председателите на комисии обявяват часа и мястото на заседанията по график, съгласуван с председателя на Общинския съвет. Членовете на комисиите се уведомяват по телефон или чрез електронно писмо, не по-късно от 48 часа преди заседанието. Материалите за заседанието са на разположение на общинските съветници в системата за безхартиено заседание и електронно гласуване на Общинския съвет и на неговата интернет страница.

(2) Постоянните комисии заседават, при присъствие на повече от половината от техните членове. Ако до 15 минути след обявеното начало за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.

(3) Решенията на постоянните комисии се вземат чрез явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 33. Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси. Тези заседания се провеждат не по-късно от 48 часа от обявяване им на интернет страницата на Общинския съвет и се ръководят по споразумение от един от председателите.

Чл. 34. При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос и се изготвя общ проект за решение. При различни становища всяка комисия предлага свой отделен проект за решение пред Общинския съвет.

Чл. 35. (1) За заседанията на постоянните комисии се води протокол, в който се отбелязват всички изразени мнения и взетите решения.

(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и водещия протокола.

Чл. 36. (1) Временни комисии се образуват съгласно правилници и наредби, приети от Общинския съвет, по други конкретни поводи, или за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

            (2) С решението за създаване на временна комисия Общинският съвет определя нейните задачи, числеността, състава, ръководството, срока на действие и разходите за дейността, в случай че са необходими такива.

(3) Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.

(4) Временните комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет и с решение на Общинския съвет.

Чл. 36а. (нов, Протокол №15/27.10.2020 г.) (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседания на постоянните комисии от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседания на постоянните комисии от разстояние, на които да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(3)  За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл.

 1. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието на съответната постоянна комисия се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на Общински съвет, освен ако комисията реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.

2. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез неприсъствено приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната постоянна комисия. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет - Бургас savet@burgascouncil.org , в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на комисията. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието на постоянната комисия с взети неприсъствени решения. Съставените протоколи за проведените заседания на постоянните комисии, се удостоверяват с подписа на председателите на постоянни комисии и протоколиста.

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

(5)  Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично, чрез публикуване на протоколите на постоянните комисии на интернет страницата на общината.

Чл. 36б. (нов, Протокол №15/27.10.2020 г.) Когато заседанията на комисиите се провеждат по реда на чл. 36а, по същия ред се уведомяват и лицата, посочени в чл. 85.

Чл. 36в. (нов, Протокол №30/20.12.2021 г.) (1) Общински съветници, поставени под задължителна изолация или карантина, съгласно разпоредбите на чл. 61 от Закона за здравето, имат право да участват дистанционно по електронен път в заседанията на постоянните комисии.

(2) Дистанционното участие по електронен път в заседанията се осъществява чрез интернет платформа за видеоконферентна връзка, която осигурява пряко и виртуално участие.

(3) Общинските съветници, отговарящи на условията по ал. 1 и желаещи да участват в заседания на комисиите, в срок до 17,00 ч. на деня, предхождащ заседанието на комисията, информират председателя на Общинския съвет.

(4) При проверка на кворума, общинските съветници по ал. 1 се регистрират чрез визуализиране на специален екран в залата, в която се провежда заседанието. Председателят на комисията ги обявява, с което те се смятат за присъстващи на заседанието и се добавят в протокола от заседанието.

(5) Тези правила не се прилагат при тайно гласуване, както и за закритите заседания на постоянните комисии.

(6) За участието си в заседанието, общинският съветник по ал. 1 не получава възнаграждение. Звеното по чл. 29а от ЗМСМА не подава информация към дирекция „Бюджет и финанси“ за изплащане на възнаграждение на общинския съветник по ал. 1, участвал дистанционно в заседанието. 

Чл. 37. Специализирани органи на Общинския съвет са:

1. Комисия за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти.

2. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

3. Наблюдателна комисия по Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража.

 

ГЛАВА V

ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 38. (1) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател и заседава на място, определено от него.

(2) Уведомяването на общинските съветници се извършва по електронен път не по-рано от седем дни преди датата за провеждане на заседанието. Уведомлението съдържа деня, часа, мястото и проект за дневния ред на заседанието и се оповестява в местен ежедневник и на интернет страницата на Общински съвет – Бургас. Материалите за заседанието се предоставят на общинските съветници по електронен път чрез публикуването им на страницата на Общинския съвет и в системата за безхартиено заседание и електронно гласуване. На всеки общински съветник се предоставя код за електронен достъп до всички материали по въпросите, постъпили в Общинския съвет, както и на тези, включени в дневния ред на заседанието.

Чл. 39. (1) Редовните заседания на Общинския съвет се провеждат всеки последен вторник на месеца от 09:00 до 18:00 часа и продължават през следващите дни до изчерпване на дневния ред. По решение на Общинския съвет заседанието може да бъде продължено и след 18:00 часа. В случай че датата на редовното заседание съвпадне с официален или друг празник, председателят на Общинския съвет определя дата за провеждане на заседанието. По изключение председателят на Общинския съвет може да насрочи заседание за друга дата и час на същия месец.

(2) При събития, за които се налага неотложно свикване на Общинския съвет, председателят насрочва извънредно заседание, на което се обсъжда само събитието, по повод на което се провежда заседанието. В този случай не е необходимо уведомление с писмена покана и спазване на седемдневния срок. Уведомяването се извършва по телефон и на посочен от общинския съветник електронен адрес в рамките на работното време в предходния ден.

(3) Общинският съвет провежда заседание на официалния празник на града – шести декември, за което общинските съветници не се уведомяват по реда предвиден в чл. 33, ал. 2.

Чл. 39а. (нов, Протокол №15/27.10.2020 г.) (1) (изм. с Решение №4494 от 27.04.2023 г. на Върховен административен съд по адм. д. №7679/2022 г. ) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет свиква заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл.

1. При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на Общински съвет, освен ако общинският съвет реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.

2.  При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет – Бургас savet@burgascouncil.org, в което посочва начина  /за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени решения.

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

(5)  Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично.

Чл. 39б. (нов, Протокол №15/27.10.2020 г.) Когато заседанията на Общинския съвет се провеждат по реда на чл. 39а, по същия ред се уведомяват вносителите на докладни записки и кмета на общината, които по преценка могат да уведомят и други служители от администрацията, общинските предприятия и дружества.

Чл. 39в. (нов, Протокол №30/20.12.2021 г.) (1) Общински съветници, поставени под задължителна изолация или карантина, съгласно разпоредбите на чл. 61 от Закона за здравето, имат право да участват дистанционно по електронен път в заседанията на Общинския съвет.

(2) Дистанционното участие по електронен път в заседанията се осъществява чрез интернет платформа за видеоконферентна връзка, която осигурява пряко и виртуално участие.

(3) Общинските съветници, отговарящи на условията по ал. 1 и желаещи да участват в заседание на общинския съвет, в срок до 17,00 ч. на деня, предхождащ заседанието на съвета, информират председателя на Общинския съвет.

(4) При проверка на кворума, общинските съветници по ал. 1 се регистрират чрез визуализиране на специален екран в залата, в която се провежда заседанието. Председателят ги обявява, с което те се смятат за присъстващи на заседанието и се добавят в протокола от заседанието.

(5) Тези правила не се прилагат при тайно гласуване, както и за закритите заседания на Общински съвет - Бургас.

(6) За участието си в заседанието, общинският съветник по ал. 1 не получава възнаграждение. Звеното по чл. 29а от ЗМСМА не подава информация към дирекция „Бюджет и финанси“ за изплащане на възнаграждение на общинския съветник по ал. 1, участвал дистанционно в заседанието.

Чл. 40. (1) Заседанията на Общинския съвет са открити.

(2) Лица, които не са общински съветници, могат да присъстват на заседанията, като заемат специално определените за тях места. По време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред.

(3) При нарушаване на реда в залата председателят без предупреждение може да разпореди да бъдат отстранени отделни граждани или всички външни лица.

(4) На заседанията на Общинския съвет не се допускат въоръжени лица (с изключение на охраната), лица в явно нетрезво състояние, под въздействието на наркотични вещества, с психични отклонения и неприличен външен вид. Не се допуска ползване на мобилни телефони и провеждане на разговори по време на заседание, както и използването на мобилни телефони с включен звуков режим. При неспазване на тези забрани председателят на Общинския съвет отстранява лицата от залата.

(5) Общинската администрация осигурява при нужда технически лица при провеждане на заседанията, включително и преброители.

(6) Охраната и сигурността по време на заседания на Общинския съвет, вътре и пред залата се обезпечава от кмета на общината. Служителите по охраната и сигурността отговарят за изпълнението на ал. 3 и ал. 4.

Чл. 41. (1) По изключение Общинският съвет може да реши някои от заседанията да се провеждат при закрити врата.

(2) Предложение за закрито заседание могат да направят председателят на Общинския съвет, общинските съветници, кмета или областния управител.

(3) При постъпило предложение за закрито заседание председателят поканва всички външни лица да напуснат залата. След като изслуша мотивите на вносителя на предложението, Общинският съвет го обсъжда и гласува. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като закрито или открито.

(4) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично по общия ред.

Чл. 42. (1) Откритите заседания на Общинския съвет се излъчват по електронен път, в реално време, на интернет страницата на Общинския съвет, както и предават пряко по общинско радио. Лица с видеокамери се допускат само в началото на заседанието до започване обсъждането на проекта за дневен ред, като това ограничение не се прилага при провеждане на заседания на официалния празник на града – шести декември. Излъчването на публичните заседания на Общинския съвет в интернет може да бъде ретранслирано.

(2) Заседанията на постоянните комисии могат да бъдат отразявани по електронен път на интернет страницата на Общинския съвет. Лица с видеокамери се допускат само в началото на заседанието до започване обсъждането на проекта за дневен ред.

(3) Отразяването по ал. 1 и ал. 2 става от лица, удостоверили принадлежността си към съответната медия, които заемат определените за целта места.

(4) Да се създадат необходимите условия за осигуряване на превод на жестов език на онлайн видеосъдържанието на официалната страница на Общински съвет – Бургас, при поискване, в срок от 5 дни преди заседанието.

Чл. 43. (1) Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на общинските съветници. Всяко заседание, както и всяко продължение на заседание в друг ден, започва с изслушване на химна на Република България и на Европейския съюз.

(2) Необходимият кворум за приемане на решенията трябва да е налице към момента на тяхното гласуване. Проверка на кворум се извършва чрез системата за електронно гласуване, както и със самото гласуване.

(3) Председателят може да прекрати заседанието, когато в залата няма необходимия кворум при започване процедура на гласуване.

Чл. 44. (1) Председателят на общинския съвет или определен от него заместник-председател ръководи заседанията.

(2) Общинските съветници се изказват след като председателят им предостави думата, която се поисква, чрез системата за електронно гласуване или  с вдигане на ръка.

(3) По време на заседанията не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в дневния ред.

(4) Председателят на общинския съвет дава думата на председателите на групите общински съветници, а при тяхното отсъствие – на заместниците им или на упълномощен от тях общински съветник, когато я поискат, в рамките на дискусиите по дневния ред и времето, определено на групите общински съветници.

(5) Думата се дава незабавно при поискване от областния управител, кмета на общината или техни представители.

(6) Общото време за изказване по всеки един въпрос от дневния ред се образува от времето на групите общински съветници и нечленуващите в група и се разпределя съобразно тяхната численост, на база не повече от 2 минути на общински съветник.

(7) (изм. Протокол №25/28.09.2021 г.) За време на изказване на отделните групи по ал. 6 се смята броят на минутите, през които техните представители са правили основни изказвания.

(8) Допуска се до едно изказване на общински съветник, който иска да изрази мнение, различно от това на групата, в която членува. Времето за изказване е до 2 минути.

(9) Ако общински съветник превиши определеното по предходните алинеи време за изказване, председателят му отнема думата, след като го предупреди.

(10) Предвиденият в предходните алинеи ред не се прилага при обсъждане на бюджета на общината, отчета за изпълнението му и проекти за нормативни актове и техните изменения и допълнения. В този случай изказването на всеки общински съветник е до 5 минути.

Чл. 45 (1) Правомощията си по чл. 28, ал. 3 от ЗМСМА гражданите могат да упражнят, след като писмено заявят искането си в тридневен срок преди заседанието, и то само по въпроси, включени в дневния ред. Преди разглеждането на съответния въпрос, за който има заявено желание за изказване, Общинският съвет гласува допускането му, с оглед преценката за обществен интерес.

(2) Общественият посредник може да се изказва по докладни записки, изготвени по негово предложение, препоръка или изразено становище, без да спазва срока по ал.1, в случай че поиска думата по време на тяхното обсъждане. 

(3) Изказванията по ал.1 и ал. 2 са в рамките на 5 минути.

Чл. 46. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретното нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително тези за:

1. прекратяване на заседанието;

2. отлагане на заседанието;

3. прекратяване на разискванията;

4. отлагане на разискванията;

5. отлагане на гласуването;

6. проверка на кворума.

(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 1 минута, без да се засяга същността на обсъждания въпрос.

(4) Процедура „прекратяване на разискванията“ не може да се прилага, ако има заявено изказване от гражданин и общински съветник, член на група, от чийто състав никой не се е изказал по обсъждания въпрос.

Чл. 47. (1) Общинските съветници се изказват само от трибуната или от поставени в залата микрофони, в рамките на не повече от 2 минути. Те могат допълнително да използват и времето за изказване, полагащо се на други съветници, избрани от листата на същата партия или коалиция, в случай че това бъде изрично заявено. Общински съветник, член на група, може да използва в изказване цялото предоставено време на групата.

(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос.

(3) Репликите, дупликите, отговор на реплика, лично обяснение, обяснение на отрицателен вот и процедурни въпроси, се правят от място.

Чл. 48. (1) Общинският съветник по време на заседание няма право:

1. да прекъсва изказващия се;

2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;

3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на съветниците и гражданите;

4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.

(2) Председателят на Общинския съвет има право да прилага спрямо нарушителите на реда следните дисциплинарни мерки, които се отразяват в протокола на съответното заседание:

1. забележка;

2. отнемане на думата;

3. отстраняване от заседание.

(3) Забележка се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха, или наруши реда на заседанието.

(4) Председателят на Общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

1. по време на изказването си има наложена предвидената в ал. 2, т. 1 дисциплинарна мярка, но нарушението продължава или се повтаря;

2. след изтичане на времето за изказване, продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

(5) Председателят на Общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:

1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;

2. системно (повече от три пъти в едно заседание) наруши чл. 43, ал. 1 от този правилник, за което му е наложена дисциплинарна мярка.

Чл. 49. (1) Общинският съветник има право на реплика, дуплика и отрицателен вот.

(2) Репликата е кратко възражение по съществото на приключилото изказване на общински съветник. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 1 минута.

(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 3 реплики от различни общински съветници.

(4) Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до 1 минута след приключване на репликите.

(5) Право на обяснение на отрицателен вот в рамките на 1 минута има само този общински съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказвал.

(6) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на трима общински съветници от различни групи или нечленуващи в група общински съветници.

(7) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.

Чл. 50. Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато в изказване по време на заседанието е засегнат поименно, като думата му се дава веднага след изказването.

Чл. 51. След изчерпване на изказванията, председателят обявява разискванията за приключени.

Чл.52 (1) Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него, след което предложението се поставя на гласуване.

(2) Когато е постъпило предложение за прекратяване на разискванията, то не се обсъжда. Думата се дава само на по един представител от група общински съветници, която не е съгласна с него.

Чл. 53. При предложения за прекратяване на разискванията и за отлагането им, най-напред се гласува предложението за прекратяване на разискванията.

Чл. 54. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на Общинския съвет, като това може да бъде поискано не повече от един път от група общински съветници на едно заседание.

(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

Чл. 55. Председателят може да прекъсва заседанието за почивка. Всяка група общински съветници може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 15 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването.

Чл. 56. Предложение за поименно гласуване, за гласуване чрез саморъчно подписване или за тайно гласуване се подлага на гласуване, след изслушване на един общински съветник, който не е съгласен с направеното предложение.

Чл. 57. (1) Гласуването започва след обявяването му от председателя.

(2) От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.

Чл. 58. (1) Гласуването се извършва по следния ред:

1. предложения за отхвърляне;

2. предложения за отлагане за следващо заседание;

3. предложения за поправки;

4. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;

5. основното предложение.

(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл. 59. (1) Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закона или правилника не е предвидено друго.

(2) Когато са постъпили няколко предложения в рамките на процедура по избор, за прието се смята предложението, за което са гласували най - много общински съветници, при спазване на изискванията на ал. 1.

Чл. 60. (1) Резултатът от гласуването се обявява от председателя веднага.

(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени мотивирано веднага след приключването му, председателят разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

(3) Повторно гласуване по същество на взето решение в рамките на същото заседание е недопустимо.

 1. По време на заседанието на Общинския съвет, резултатите от гласуването се отразяват в реално време на интернет страницата на Общинския съвет.

Чл. 61. (1) За заседанията на Общинския съвет се води протокол, който се изготвя в деня на заседанието или най-късно седем дни след него. Протоколът се подписва от протоколиста и от председателя след изработването му.

(2) Към протокола се прилагат предложенията за решения, материалите към тях, мотивите, текстът на проектите за актове на общинския съвет и предложенията по тях, дори и когато не са четени в заседание, както и протоколите за произведеното тайно, саморъчно или поименно гласуване, които се изпращат на областния управител и кмета на общината.

Чл. 62. Общинските съветници могат да искат поправки в протокола от заседанието в 14-дневен срок от деня на заседанието. Възникналите спорове се решават от Общинския съвет в следващото негово заседание.

Чл. 63. Поправки на фактически грешки в приетите от Общинския съвет актове се извършват с решение на правната комисия, след като се изслуша вносителя.

 

ГЛАВА VІІI

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА

ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ

Раздел I

Чл. 64. (1) Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят кметът на общината и общинските съветници, както и заместник-кметовете, по въпроси свързани с ресора им. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от кмета на общината.

(2) Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества, могат да се внасят и от техните управители. Проекти на решения, свързани с търговски дружества, в които Община Бургас е съдружник или акционер, могат да се внасят и от представителите на общината в органите им за управление.

(3) Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, които са отхвърлени от Общинския съвет, не могат да бъдат внесени наново, по-рано от 5 последователни заседания, ако са със същия или сходен предмет.

(4) Ако нормативен акт предвижда друг вносител, извън кръга на посочените в горните алинеи, се прилага реда предвиден в съответния акт.

(5) Всеки проект за решение трябва да бъде мотивиран и придружен със съответните документи. В мотивите на проекта вносителят е длъжен да посочи и необходимите бюджетни разходи за неговото изпълнение.

(6) В случай че разходите за изпълнение на предложено решение не са предвидени в бюджета на общината за текущата година и не съществува източник за изпълнението му в рамките на приетия бюджет, решението има препоръчителен характер за включването му при актуализация на бюджета или за следващата бюджетна година.

(7) Предложения за включване на неотложни въпроси в дневния ред, могат да бъдат правени от кмета на общината, председателя на Общинския съвет и председателите на постоянните комисии, от чиято компетентност е въпроса, ако се регистрират в звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, не по-късно от 15:00  часа на предхождащия заседанието ден, като общинските съветници се уведомяват за постъпилите неотложни въпроси на техните електронни пощи. Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде: настъпване на непредвидими обстоятелства – природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение; както и спазването на законосъобразен или друг установен срок, който не позволява прилагането на установената процедура, или срокове, свързани с усвояване на средства. По този ред не могат да се разглеждат нормативни актове – правилници, наредби и др. 

(8) За всяко предложение, проект за решение и питане да се осигурява електронно копие, изпратено по електронна поща или предоставено на електронен носител при завеждане в деловодството.

Чл. 65. (1) Председателят на Общинския съвет разпределя проектите на решения между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

(2) Възражения по разпределението на проектите за решения, могат да се правят от заинтересуваните постоянни комисии пред председателя на Общинския съвет, в двудневен срок от уведомяването по ал. 1, който се произнася по тях в същия срок.

(3) Комисиите разглеждат внесените проекти за решения по реда на тяхното постъпване, при условие че са напълно окомплектовани с необходимите документи.

(4) Когато представените проекти и материали не са напълно окомплектовани с нужните документи или е необходимо изясняването на даден въпрос от вносителя или други компетентни органи, то комисиите могат да изискат докомплектуването им и допълнителни разяснения, както от представители на общинска администрация, така и от други компетентни органи. Когато вносителят не се яви в заседание на ресорната комисия или е в невъзможност да направи разяснения, или да окомплектова представения проект до изготвяне на дневния ред, проекта за решение с материалите по него му се връща.

Чл. 66. (1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения за приемане на актове на общинския съвет публикувани на интернет страницата на Общинския съвет не по-късно от 15:00 часа на предходния ден.

(2) Постоянните комисии се произнасят по проектите за решения не по-късно от два месеца от тяхното внасяне.

(3) Комисията по правни въпроси се произнася по законосъобразността на постъпилите проекти за решения и нормативни актове от компетентността на Общинския съвет.

(4) Решенията на комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти са решения на постоянна комисия.

Чл. 67. (1) Проектите за решения, заедно с редакционните поправки, изменения и допълнения, с мотивите към тях и със становищата на постоянните комисии, на които са били разпределени, се предоставят на общинските съветници чрез системата за безхартиено заседание и електронно гласуване на Общинския съвет.

(2) Проектът се обсъжда и гласува, след като Общинският съвет изслуша становищата на постоянните комисии, на които той е бил разпределен, които могат да бъдат устни или писмени.

Чл. 68. (1) Проекти на нови наредби, правилници, инструкции, както и за изменение и допълнение на действащи такива, се внасят за разглеждане в Общинския съвет при условията и реда на Закона за нормативните актове и този правилник, доколкото не противоречи на закона. Проектите се разпределят за разглеждане от всички постоянни комисии.

(2) Преди внасянето на проект по ал. 1, съставителят е длъжен да проведе обществена консултация и да публикува справка за постъпилите предложения по време на същата, заедно с обосновка за неприетите предложения на съответната интернет страница.

(3) Предложения за промени във внесен за разглеждане проект могат да се правят в писмен вид от общински съветници и кмета на общината, като те трябва да бъдат регистрирани в деловодството на Общински съвет, преди редовното заседанието на Постоянната комисия по правни въпроси, която се произнася относно тяхната законосъобразност.

(4) На заседанието на Общински съвет се внасят за разглеждане постъпилите проект на нормативен акт, ведно със справката за постъпилите предложения по време на обществената консултация и обосновката за неприетите предложения, както и становището на Постоянната комисия по правни въпроси по законосъобразността им.

(5) При обсъждане на внесен проект на нормативен акт на заседание на Общинския съвет, не могат да се правят нови предложения по същество или да се предлагат изменения или допълнения на текстове, по отношение на които не е изразено предварително становище по законосъобразността им по реда, предвиден в предходната алинея.

Чл. 69. При допусната явна фактическа или техническа грешка, съставителят или председателят на Общинския съвет могат да правят предложения за промени във внесения за разглеждане проект на нормативен акт и по време на редовното заседание.

Чл. 70. Актовете на кмета на общината и на Общинския съвет, могат да бъдат оспорени или отменени, по реда на чл. 45 от ЗМСМА.

Чл. 71. Проекти за декларации и обръщения от името на Общинския съвет може да внася всеки общински съветник, като включването им в дневния ред на заседанието се подлага на гласуване при приемане на дневния ред.

Раздел II

Чл. 72. (1) Проектът за общинския бюджет и приходно-разходните сметки за извънбюджетни средства по чл. 94 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) се внася от кмета на общината и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. 

(2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии, които са длъжни да се произнесат в срок до 15 дни от разпределянето му.

(3) След изтичане на срока по предходната алинея проектът се внася за обсъждане и приемане, независимо от броя на представените становища.

(4) Обсъждането започва с изложение на вносителя, след което се изслушват становищата на комисията по бюджет и финанси и на постоянните комисии.

(5) Обсъждането и гласуването на проекта се извършва по общи суми, раздели, параграфи, мероприятия и кметства.

Чл. 73. (1) Предложения по проекта за годишен бюджет, които предвиждат или предполагат увеличаване на бюджетните разходи по един параграф или мероприятие, се разглеждат, когато се посочи източника на финансиране.

(2) Предложения за изменения в предвидения размер на бюджетните приходи по групи и параграфи могат да се правят съгласувано с вносителя, като се имат предвид нормите в Закона за публичните финанси.

Чл. 74. Проектите за изменение и допълнение на общинския бюджет се разглеждат по правилата на този раздел. Те се разпределят за разглеждане задължително в комисията по бюджет и финанси.

Чл. 75. Всички проекти, чието прилагане предполага допълнително бюджетно финансиране, се съпровождат с предложение за съответно изменение на приетия общински бюджет. В тези случаи се прилагат особените правила по този раздел.

 

ГЛАВА IX

КОНТРОЛ И ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА

Чл. 76. Общинските съветници имат право да отправят питания към кмета на общината по актуални проблеми, които представляват обществен интерес.

Чл. 77. (1) Питанията се отправят чрез председателя на Общинския съвет, в писмена форма, най-късно до 10 дни преди началото на заседанието, на което следва да се даде отговор.

 1. Общинският съветник може да отправя не повече от две питания за едно заседание.
 2. Председателят на Общинския съвет уведомява незабавно кмета на общината за постъпилите питания.
 3. Отговорът на питанията е писмен и се получава лично, преди началото на следващото заседание на Общинския съвет. Той е устен, когато общинският съветник е изразил желание за това.
 4. Общинските съветници могат да оттеглят своите питания писмено до започване на заседанието, или устно в самото заседание. Председателят на Общинския съвет уведомява кмета за това.

Чл. 78. Общинският съвет изслушва питанията и отговорите по тях в края на съответното заседание, освен ако реши друго. Устните отговори се огласяват от кмета на общината или от упълномощено от него лице.

Чл. 79. (1) Времето за отговор на всяко питане е до 5 минути.

(2) Общинският съветник, задал въпроса, има право да заяви дали е доволен от отговора или не, в рамките на 2 минути.

Чл. 80. Общинският съвет или избраните от него комисии могат да извършват проучвания, анкети и изслушвания по въпроси, засягащи интересите на жителите.

Чл. 81. Контролът по изпълнение решенията на Общинския съвет се извършва на всяко шестмесечие, чрез внасяне на писмен отчет от кмета на общината.

 

ГЛАВА Х

МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.

СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА.

Чл. 82. (1) Международните връзки на Общинския съвет се организират от неговия председател в съответствие с определения бюджет.

(2) Предложения за изпращане на делегации на Общинския съвет в чужбина се обсъждат и решават от Общинския съвет.

Чл. 83. (1) Общинският съвет упражнява правомощията си по чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и осъществява контрол върху изпълнението.

(2) Проект на договор за сдружаване се разглежда от постоянните комисии на Общинския съвет, съобразно материята на договора и предмета на дейност на съответните комисии, които се произнасят по него в определен от председателя на съвета срок.

(3) Становище по проекта за договор дава и кметът на общината, когато предложението не е направено от него.

 

ДЯЛ ВТОРИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 84. (изм. Протокол №9/28.04.2020 г.) Кметът на общината изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им, а председателят на Общинския съвет ги изпраща на електронната поща на общинските съветници.

Чл. 85. За заседанията на постоянните комисии и дневния им ред се уведомяват вносителите на проектите за решения, както и кмета на общината, който осигурява присъствието на представители на администрацията.

Чл. 86. Кметът осигурява подходящо помещение в сградата на общината, където се съхраняват копия от актовете на Общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място в рамките на осемчасово работно време всеки работен ден. На всеки гражданин, желаещ да получи копие от даден акт на Общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане.

Чл. 87. (1) Общинският съвет поддържа своя интернет страница.

(2) В срок до 72 часа от постъпването им в Общинския съвет, всички проекти на решения, без приложените към тях документи, следва да бъдат публикувани на интернет страницата на Общинския съвет, като се отбелязва на коя постоянна комисия са разпределени за разглеждане. При публикуването се заличават личните данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

(3) След заседанието на всяка комисия, в интернет страницата се публикува становището и решението й, прието по всеки предложен проект.

(4) Всички решения и актове на Общинския съвет се публикуват на интернет страницата на Общинския съвет в 7 – дневен срок от изготвяне на протокола от заседанието, на което са приети.

Чл. 88.  (1) В структурата на общинска администрация се създава специализирано звено с наименование отдел „Експертно-техническо осигуряване на Общински съвет“, което е на пряко подчинение на председателя на Общинския съвет.

(2) Служителите в звеното по ал. 1 се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на Общинския съвет, при спазване на Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

(3) Функциите и длъжностните характеристики на служителите от административното звено се одобряват от председателя на Общинския съвет.

Чл. 89.  Отдел „Експертно-техническо осигуряване на Общински съвет“  във връзка с осигуряване дейността на Общинския съвет:

1. осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;

2. отговаря за изпълнение на дейностите по административно обслужване и осигуряване дейността на Общинския съвет и контролира прецизното функциониране на документооборота, архивирането и съхранението на документацията;

3. осигурява воденето на протоколите и на присъствените списъци от заседанията на съвета и неговите комисии, разпространяване на актовете на Общинския съвет и становищата на комисиите;

4. следи за достоверността на правните основания на проектите за решения на Общинския съвет и тяхното законосъобразно изпълнение;

5. осигурява процесуалното представителство и правната защита на актовете на Общинския съвет пред съдилищата;

6. подпомага работата на комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, при провеждане на приватизационни процедури, като осъществява следприватизационен контрол и води регистрите за приватизация и следприватизационен контрол;

7. изпълнява и други функции, възложени му от председателя;

8. организира провеждането на обучения на общинските съветници и служителите на отдела;

9. следи за безпроблемното функциониране и изправността на системата за безхартиено заседание и електронно гласуване, както и за техническите средства за работа на общинските съветници.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на този Правилник:

1. „Явна фактическа грешка“ е всяко несъответствие между формираната действителна воля на решаващия в дадено производство орган и нейното външно изразяване в писмения текст на административния акт или решение.

2. „Техническа грешка“ е грешното изписване на имена, цифри, дати и др.

3. ,,Уважителни причини“ са служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и др.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (1) Общинският съвет приема тълкувателни решения по отделни текстове на този правилник, които предизвикват различно тълкуване в процеса на прилагането им.

(2) Общинският съвет може да приема отделни решения по неуредени процедурни въпроси на този правилник, които се прилагат само за конкретното заседание, освен ако не бъде решено друго.

§ 3. (отм. Протокол №43/27.10.2022 г.)

§ 4. Изпълнението на дял II от този правилник се възлага на кмета на общината.

§ 5. Разпоредбата на чл. 42, ал. 4 влиза в сила от 01.01.2021 г.

§ 6. Този правилник се издава на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и отменя Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на община Бургас, приет с решение на Общински съвет – Бургас по точка единствена, Протокол № 4/04.12.2015 г.; изменен и допълнен: по т. 7, Протокол  № 8/ 23.02. 2016 г.; по т.5, Протокол №18/25.10.2016 г.; по т.7, Протокол №49/30.10.2018 г.; изм. с Решение №698 от 11.04.2018 г. на Административен съд – Бургас по адм. дело №113/2018 г., потвърдено с Решение №9347 от 18.06.2019 г. на ВАС по адм. д. № 6700/2018 г., с изключение на чл.51,  и влиза в сила от деня на публикуването му.

 

Председател на Общински съвет – Бургас:

                        /ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА/