ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ

Димитринка Кос… на Нед., 24.11.2019 - 10:33

Образци на декларации
по смисъла на чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

 

Регистър

  1. Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ 
  2. Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ

Регистър

1. Лица неподали в срок имуществени декларации
2. Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
3. Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
4. Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ

Вътрешни правила за работа на Постоянна комисия по установяване на конфликт на интереси

Декларации по ЗПУКИ, отменен с ДВ бр.7 от 19.01.2018 г.