ДЕЙСТВАЩИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ПУБЛИКУВАНО Sort ascending ОПИСАНИЕ
07.08.2023 г. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ И КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ОПРЕДЕЛЕНИ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
06.06.2023 г. Н А Р Е Д Б А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
06.06.2023 г. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
13.02.2023 г. НАРЕДБА ЗА ВРЕМЕННО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ТРОТОАРИ, СВОБОДНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПЛОЩИ И УЛИЧНИ ПЛАТНА ЗА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
03.01.2023 г. НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
03.01.2023 г. НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
03.01.2023 г. НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА ГРАДСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, СГРАДИТЕ И АРХИТЕКТУРНИТЕ АНСАМБЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БУРГАС
12.12.2022 г. НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
27.05.2022 г. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА
24.02.2022 г. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПОРТНИ ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
29.12.2021 г. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
29.12.2021 г. НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ОТ ОБЩИНА БУРГАС
13.12.2021 г. НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
08.03.2021 г. НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
05.02.2021 г. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ, ОТ СПОРТНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БУРГАС
04.01.2021 г. НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
04.01.2021 г. НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОП „ОБЩИНСКИ ИМОТИ“
04.12.2020 г. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС
04.12.2020 г. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БУРГАС
11.05.2020 г. НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ
17.02.2020 г. НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС
10.02.2020 г. НАРЕДБА ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
30.10.2019 г. НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
30.10.2019 г. НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС
30.10.2019 г. НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА БУРГАС
30.10.2019 г. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА БУРГАС
30.10.2019 г. НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ КЛАС В
30.10.2019 г. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАНИ ДОКУМЕНТИ ОТ ОБЩИНА БУРГАС
30.10.2019 г. НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЯНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
30.10.2019 г. НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА ДО ШЕСТА КАТЕГОРИЯ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС