ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14584 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.09.2023 - 15:22

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас за реализиране на Концепция за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 с проектна идея История, съвременност и бъдеще в хармония“ 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ