ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14593 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.09.2023 - 15:09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД, за изграждане на трафопост - тип БКТП в общински недвижим имот, представляващ УПИ I в кв. 25 по ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.30.209 по КККР на гр. Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ