ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14588 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.09.2023 - 14:53

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII-1697 в кв. 151 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.1882 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ