ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №56 ОТ ДАТА 21.09.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 21.09.2023 - 14:24

На 21.09.2023 год. (четвъртъкот 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас, при следния 

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-14582 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удостояване със званието „Сребърен кръст на Свети Николай“ на Апостол Милев Карамитев (посмъртно)

 

 1. ОбС 08-00-14579 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на Манук Левон Манукян (посмъртно) 

 

 1. ОбС 08-00-14580 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на Христина Стефанова Арсенова 

 

 1. ОбС 08-00-14581 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на Бойчо Георгиев Янев 

 

 1. ОбС 08-00-14558 Докладна записка от общински съветници, относно: Предоставяне на финансова помощ за отстраняване на щетите от наводнението в община Царево

 

 1. ОбС 08-00-14571 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Краткосрочна (2023 – 2025 г.) програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Бургас за периода 2023 – 2025 г. 

 

 1. ОбС 08-00-14564 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проект „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в населените места на Община Бургас – II“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух“ по приоритет „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 

 

 1. ОбС 08-00-14584 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас за реализиране на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 с проектна идея „История, съвременност и бъдеще в хармония“

 

 1. ОбС 08-00-14573 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Национална художествена академия – филиал Бургас с проектно предложение, касаещо сградата на Графична база по първата покана от Териториалната стратегия на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България – Турция 2021 – 2027

 

 1. ОбС 08-00-14598 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Участие  на  Община Бургас като партньор в изпълнението „Стратегически интегриран проект за прилагане на Плановете за устойчива градска мобилност за преход към климатична неутралност и устойчиво на климатичните изменения общество“ (LIFE-SIP CLIMA-SUMP) по Програма LIFE за околната среда и климата за 2021 – 2027 г. 

 

 1. ОбС 08-00-14585 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Възстановяване и консервация на дом на Георги Шагунов“ по Годишна сесия за финансиране на проекти за извършване на консервационно-реставрационни дейности по недвижими културни ценности за 2023 г. и 2024 г., обявена от Министерство на културата 

 

 1. ОбС 08-00-14574 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 16 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за:

- Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.2.91 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“), землище на гр. Бургас, в устройствена зона 07079/3, съгласно одобрен ОУП на гр. Бургас;

- Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за провеждане на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 07079.2.91 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“), землище на гр. Бургас;

- Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасета на довеждаща техническа инфраструктура до ПИ с идентификатор 07079.2.91 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“), землище на гр. Бургас.

2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на:

- Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.2.91 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“), землище на гр. Бургас, в устройствена зона 07079/3, съгласно одобрен ОУП на гр. Бургас;

- Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за провеждане на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 07079.2.91 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“), землище на гр. Бургас;

- Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасета на довеждаща техническа инфраструктура до ПИ с идентификатор 07079.2.91 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“), землище на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14575 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно:  1. Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ за изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ I в кв.32 и УПИ I в кв.33 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас и Изменение на ПУП – ПУР за улица с о.т.123-о.т.143-о.т.144-о.т.145 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.607.357, 07079.607.358 и 07079.607.501 по КК на гр. Бургас);  2. Одобряване на задание на основание чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработването на служебен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ I в кв.32 и УПИ I в кв.33 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас и Изменение на ПУП – ПУР за улица с о.т.123-о.т.143-о.т.144-о.т.145 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.607.357, 07079.607.358 и 07079.607.501 по КК на гр. Бургас)

 

 1. ОбС 08-00-14576 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно:  Разрешение на основание чл. 62а, ал. 2 и ал. 3, т. 2 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ XXVIII-1145 „за крайбрежен парк, обществено обслужване и спорт“,  кв.63 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.820.1251 по КККР на гр. Бургас), с цел придаването на част от него към улична регулация за реализиране на елементи на транспортната техническа инфраструктура – изграждане на крайуличен паркинг

 

 1. ОбС 08-00-14577 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) на габарита на  улица с о.т.182-о.т.183-о.т.184-о.т.185 между кв.7 и кв.8 по плана на лесопарк „Росенец“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14591 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за пристрояване на сграда с идентификатор 07079.608.323.1 по КККР на гр. Бургас, собственост на „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД, построена върху общински недвижим имот, представляващ УПИ VІ в кв. 135б по ПУП – ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.323 по КККР на гр. Бургас, за изграждане на пристройка за разполагане на високоспециализирана медицинска техника – ядрено магнитен резонанс, по реда на чл. 38, ал. 3 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-14592 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД, за изграждане на трафопост – тип БКТП в общински недвижим имот, представляващ УПИ VII-442 в кв.12 по ПУП – ПРЗ на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.30.442 по КККР на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14593 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД, за изграждане на трафопост – тип БКТП в общински недвижим имот, представляващ УПИ I в кв. 25 по ПУП – ПРЗ на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.30.209 по КККР на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14583 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно:  Предоставяне обект: „Улична водопроводна мрежа във в.з „Росенец“ , м. „Алатепе“, землище на гр. Бургас“ на оператора „ВиК“ ЕАД Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „ВиК“ ЕАД Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14587 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовир – публична общинска собственост на Българската Държава, на основание чл.19а от Закона за водите

 

 1. ОбС 08-00-14497 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Задължения по договор от 18.04.2007 г. за предоставяне на особено право на ползване върху обект площад „Св. Св. Кирил и Методий“

 

 1. ОбС 08-00-14588 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII-1697 в кв.151 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. „Черно море“ – кв. „Рудник“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.1882 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

 

 1. ОбС 08-00-14589 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идеални части от УПИ VІІ в кв.26 по ПУП – ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14590 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица чрез извършване на доброволна делба в недвижим имот, представляващ УПИ І-28,20,21 в кв.143 по ПУП – ПРЗ на ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14596 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на ПИ с идентификатор 07079.605.735 по КККР на гр. Бургас, целият с площ от 6407 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин на трайно ползване: незастроен имот за производствен, складов обект 

 

 1. ОбС 08-00-14595 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – „Съюз на пенсионерите 2004 – Бургас“ 

 

 1. ОбС 08-00-14597 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ обособен обект на I-ви етаж от двуетажна масивна сграда, построена в УПИ III, кв. 8 по плана на с. Миролюбово, община Бургас, чрез публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-14606 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

 

 1. ОбС 08-00-14570 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес на паралелки с брой ученици под норматива за минимален брой

 

 1. ОбС 08-00-14572 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за предоставяне на финансова подкрепа за спортни дейности 

 

 1. ОбС 08-00-14586 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне на финансова подкрепа за спортни дейности (Александра Лукоянова от Сдружение Яхт клуб „Черноморец Бургас“ и Сдружение Волейболен клуб „Нефтохимик 2010“)

 

 1. ОбС 08-00-14559 Докладна записка от д-р Борис Петров Ангелов – общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14618 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Избор на временно изпълняващи длъжността кмет на община и кмет на кметство

 

 1. ОбС 08-00-14513 Питане от Живко Господинов и Мадлен Мутафян – общински съветници от БСП, относно: Оптимизиране на транспортните потоци на кръстовището на бул. „Сан Стефано“ и ул. „Христо Ботев“

 

 1. ОбС 08-00-14552 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Липса на осветление на детска площадка, намираща се в ж.к. „Лазур“ зад бл.50

 

 1. ОбС 08-00-14565 Питане от Васил Иванов – общински съветник от БСП, относно: Какви средства са отделени през последните 16 г. за кв. „Долно Езерово“

 

 1. ОбС 08-00-14600 Питане от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Цялостното състояние на инфраструктурата на гр. Българово

 

 

 

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет – Бургас