Последна промяна

ОТ ДАТА: 11.10.2023 г.

ОТ ДАТА: 09.10.2023 г.

обновено: 13:48:18

ОТ ДАТА: 04.10.2023 г.

обновено: 08:44:12
от жителите на в.з. "Боровете", ул.10-та, 11-та и 12-та, кв.Банево, относно: Липсата на улична инфраструктура

ОТ ДАТА: 03.10.2023 г.

обновено: 09:51:15
от К. Ш. и Й. Ш. до Административен съд, относно: Срещу Решение по т.36 от Протокол 55/31.08.23 по докладна записка с №08-00-14450
обновено: 09:45:10
от проф. д-р Диана Ковачева - омбудсман на Република България, относно: Жалба №7755/2023

ОТ ДАТА: 27.09.2023 г.

обновено: 16:49:05
На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в
обновено: 10:07:12
от Ч. Г., относно: Етичен кодекс

ОТ ДАТА: 26.09.2023 г.

обновено: 11:05:27
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд - Бургас и Районен съд - Бургас, избрана с решение по т. 51 от Протокол №50/11.04.2023 г. на Общински съвет - Бургас публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за

ОТ ДАТА: 25.09.2023 г.

обновено: 15:33:41
от Г. Д. Н., относно: Жалба срещу Община Бургас

ОТ ДАТА: 21.09.2023 г.

обновено: 14:29:54
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ одобрява изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ на габарита на улица с о.т.182-о.т.183-о.т.184-о.т.185 между кв.7 и кв.8 по плана на лесопарк „Росенец“, гр.Бургас
обновено: 14:26:37
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 21.09.2023 година (четвъртък) от 9:00 часа, с продължение на 22.09.2023 година (петък) от 09:00 часа при неизчерпване на дневния ред, в

ОТ ДАТА: 20.09.2023 г.

обновено: 17:11:13
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас за реализиране на Концепция за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 с
обновено: 16:51:20
от д-р Борис Петров Ангелов - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово
обновено: 16:51:06
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне на финансова подкрепа за спортни дейности /А. Лукоянова от Сдружение Яхт клуб „Черноморец Бургас“ и Сдружение Волейболен клуб „Нефтохимик 2010“/
обновено: 16:50:49
от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за предоставяне на финансова подкрепа за спортни дейности
обновено: 16:50:34
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес на паралелки с брой ученици под норматива за минимален брой
обновено: 16:50:15
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията
обновено: 16:50:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ обособен обект на I-ви етаж от двуетажна масивна сграда, построена в УПИ III, кв. 8 по плана на с. Миролюбово, община Бургас, чрез публичен търг с тайно