КОМИСИЯ ПО РЕКЛАМА

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

арх. Тихомир Райчев - главен архитект на Община Бургас

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Златина Георгиева - директор на дирекция "Правно-нормативно обслужване"
Веселин Василев - директор на дирекция "Управление при кризи, обществен ред и дигурност"
Марияна Христова - началник на отдел "Стопански дейности"
инж. Юлия Данова - главен ескперт в сектор "Геодезия и техническа инфраструктура"
Калояна Живкова Петкова - общински съветник
Анелия Тодорова Иванова - общински съветник
Христина Иванова Секлемова - общински съветник
Георги Михайлов Спасов - общински съветник
Мария Петрова Taбакова - общински съветник
Ивайло Вагенщайн Русинов - общински съветник
ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА