ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №55 ОТ ДАТА 31.08.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пет., 01.09.2023 - 09:34

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 31.08.2023 година  (четвъртък) от 9:00 часа, с продължение на 1.09.2023 година (петък) от 09:00 часа при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния 

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-14493 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Програма за демографско развитие на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14465 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на собствен принос за реализация на проект „Иновативни мерки в отговор на градските предизвикателствата към качеството на живот и здравето на общността“, одобрен за финансиране по Европейската инициатива за градовете

 

 1. ОбС 08-00-14494 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване с Концепция за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027

 

 1. ОбС 08-00-14516 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Участие на Община Бургас като Партньор в подготовка и реализиране на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027

 

 1. ОбС 08-00-14517 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Регионален исторически музей Бургас с проектно предложение по първата покана от Териториалната стратегия на  Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България – Турция 2021 – 2027

 

 1. ОбС 08-00-14511 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на ОУ „Найден Геров“, гр. Бургас с проектно предложение по Първа покана за набиране на концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия на програмата Интеррег България – Турция 2021 – 2027

 

 1. ОбС 08-00-14464 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектни предложения: „Подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите, и модернизация на Лодкостоянка в акваторията северно от кв. 54, по плана на кв. „Крайморие“, Община Бургас“, „Подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите чрез модернизация на рибарско пристанище „Сарафово“ и „Подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите чрез модернизация на закрита Лодкостоянка „Ченгене скеле“, намираща се в имот 1245 в землището на кв. „Крайморие“, Община Бургас“ по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.027 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 

 

 1. ОбС 08-00-14433 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси и икономика“, относно: Определяне размера на дивидента и начина на разпределение на печалбата за финансовата 2022 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала 

 

 1. ОбС 08-00-14398 Докладна записка от група общински съветници от ПП БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2023 г. за ремонт на ул. „Шейново”, ул. „Никола Вапцаров” и ул. „Атанас Манчев” в гр. Българово

 

 1. ОбС 08-00-14399 Докладна записка от група общински съветници от ПП БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2023 г. за ремонт и асфалтиране на ул. „Втора”, ул. „Пета” и ул. „Двадесета” в с. Брястовец, както и за изграждане на спортно игрище 

 

 1. ОбС 08-00-14400 Докладна записка от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт и асфалтиране на улиците в с. Равнец: „Съветска”, „Камчия”, „Странджа”, част от ул. „Юрий Гагарин”, „Комсомолска” и част от ул. „Толбухин”

 

 1. ОбС 08-00-14438 Докладна записка от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Залагане на средства в бюджета на община Бургас за 2023 г. в размер на 30 000 лв. – целева субсидия за покупка на болнични легла за отделението по кожни и венерически болести, отделението по инфекциозни болести и отделението по нефрология на „УМБАЛ – Бургас“ АД 

 

 1. ОбС 08-00-14458 Докладна записка от Манол Тодоров, Стоян Грозев, Иван Гаврилов, проф. Сотир Сотиров, Христина Секлемова и инж. Виолета Илиева – общински съветници, относно: Осигуряване на финансиране на пилотната общинска програма „Спорт за всяко бургаско дете“ за идната учебна година (2023 – 2024) 

 

 1. ОбС 08-00-14487 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Информация за отчета за касово изпълнение на приходите и разходите по бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 30.06.2023 г.

 

 1. ОбС 08-00-14479 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Създаване на социална услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и на техните семейства“ (с приоритет аутистичен спектър) в община Бургас, с профил специализирана социална услуга, с капацитет 30 места, държавно делегирана дейност, считано от 01.12.2023 г. 

 

 1. ОбС 08-00-14480 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Създаване на социална услуга „Кризисен център“ в община Бургас, с профил специализирана социална услуга, с капацитет 15 места, държавно делегирана дейност, считано от 01.10.2023 г. 

 

 1. ОбС 08-00-14481 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Създаване на социална услуга „Защитено жилище за лица с психични разстройства“ в община Бургас, с профил специализирана социална услуга, с капацитет 6 места, държавно делегирана дейност, считано от 01.10.2023 г. 

 

 1. ОбС 08-00-14482 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Създаване на социална услуга „Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания“ в община Бургас, с профил специализирана социална услуга, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги, държавно делегирана дейност, считано от 01.10.2023 г. 

 

 1. ОбС 08-00-14483 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Създаване на социална услуга „Преходно жилище“ в община Бургас, с профил специализирана социална услуга, с капацитет 8 места, държавно делегирана дейност, считано от 01.10.2023 г. 

 

 1. ОбС 08-00-14484 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Създаване на социална услуга „Център за обществена подкрепа“, с капацитет 100 места и сектор „Спешен прием“ с капацитет 4 места, държавно делегирана дейност, считано от 01.10.2023 г.

 

 1. ОбС 08-00-14485 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Създаване на социална услуга „Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ в община Бургас, с профил специализирана социална услуга, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги, държавно делегирана дейност, считано от 01.10.2023 г.

 

 1. ОбС 08-00-14434 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Проект на бюджет за 2023 година

 

 1. ОбС 08-00-14188 Докладна записка от Весна Балтина – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1862/13.06.2023 г., относно: Одобряване на договор за учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на спортен обект: Екологично образователен център с клуб по конен спорт към сграда с идентификатор 07079.622.201.1 – конюшня и съоръжения, в УПИ X, кв. 1 по ПУП – ПРЗ на „Парк Езеро“, гр. Бургас и право на ползване върху недвижим имот – УПИ X-201, в кв.1, публична общинска собственост, отреден „За конна база“, съответен на ПИ с идентификатор 07079.622.201 по КК на гр. Бургас, ведно с изградените в имота сграда и манеж, както и върху сградите и съоръженията, които ще бъдат изградени, в полза на Сдружение „Клуб по конен спорт Кан Крум – Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-14497 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Задължения по договор от 18.04.2007 г. за предоставяне на особено право на ползване върху обект площад „Св. Св. Кирил и Методий“

 

 1. ОбС 08-00-14469 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхват на кв.1, кв.22 и кв.24 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас. 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхват на кв.1, кв.22 и кв.24 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14470 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ  II, III, IV и V в кв.5 и УПИ I и II в кв.6 по плана на кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.825.591, 07079.825.593 и 07079.825.545 по КККР на гр. Бургас). 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6, във връзка с чл. 208 и чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ  II, III, IV и V в кв.5 и УПИ I и II в кв.6 по плана на кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.825.591, 07079.825.593 и 07079.825.545 по КККР на гр. Бургас)

 

 1. ОбС 08-00-14471 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.604.57, 07079.604.58, 07079.604.332 и 07079.604.158 по КККР на гр. Бургас и изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ХIX в кв.53 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14472 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Приемане на схема за обособяване на позиции за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ и съгласно Наредба за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Бургас за две нови позиции за павилиони и един бр. санитарен възел в УПИ ХI, в кв.143 по плана на Районен център, ж. р. „Меден рудник“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.590 по КККР на гр .Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14473 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на трасе на нова обслужваща задънена (тупикова) улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатори 07079.3.945 и 07079.3.946 по КК на гр. Бургас (в местност „Вълчи връх“, (бивша „Курт тепе“) по недействаща КВС), преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.3.955 по КК на гр. Бургас,  общинска частна собственост, земеделска територия, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“ 

 

 1. ОбС 08-00-14474 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, за изработване на: 1.1. Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на железопътна линия преминаващо през имоти, представляващи земеделска територия и територия на транспорта в местност „Ъгъла“ (бивша местност „Кюшето), местност „Соката“ в землището на кв. „Сарафово“, гр. Бургас и на територията на „Летище – Бургас“;  1.2. ПУП – ПРЗ, изменения на ПУП – ПРЗ и изменения на ПУП – ПУР, във връзка с провеждане на трасе на железопътна линия, преминаващо през и между териториите на: ПЗ „Север“; ж. к. „Славейков“; ж. к. „Братя Миладинови“; ж. к. „Зорница“; ж. к. „Лазур“; „Парк Езеро“; „Приморски парк“; територията, заключена между плажната ивица и южно Атанасовско езеро, южно от района „Черноморски солници“, гр. Бургас; зона „Изток“ – Черноморски солници, гр. Бургас;  местност „Ъгъла“ в землище на кв. „Сарафово“, гр. Бургас. 2. Разрешение по реда на чл. 134, ал. 2, т. 1 и чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 133, ал. 7 от ЗУТ за изработване на: 2.1. Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на железопътна линия преминаващо през имоти, представляващи земеделска територия и територия на транспорта в местност „Ъгъла“ (бивша местност „Кюшето), местност „Соката“ в землището на кв. „Сарафово“, гр. Бургас и на територията на „Летище – Бургас“; 2.2. ПУП – ПРЗ, изменения на ПУП – ПРЗ и изменения на ПУП – ПУР, във връзка с провеждане на трасе на железопътна линия, преминаващо през и между териториите на: ПЗ „Север“; ж. к. „Славейков“; ж. к. „Братя Миладинови“; ж. к. „Зорница“; ж. к. „Лазур“; „Парк Езеро“; „Приморски парк“; територията, заключена между плажната ивица и южно Атанасовско езеро, южно от района „Черноморски солници“, гр. Бургас; зона „Изток“ – Черноморски солници, гр. Бургас;  местност „Ъгъла“ в землище на кв. „Сарафово“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14447 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на Министерство на здравеопазването за изграждане на Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ VІІІ-659 в кв.4 по плана на кв. „Ветрен“, гр. Бургас и УПИ V в кв.20 по плана на зона „Б“ в ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14453 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване  право   на   строеж  на  „Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на възлова станция в имот – общинска собственост, представляващ УПИ ІV в кв.10 по ПУП – ПРЗ на м. „Ъгъла“ (старо наименование м. „Кюшето“), кв. „Сарафово“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14461 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общинска собственост, представляващ УПИ ХVII, кв. 148 по плана на ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, съответен на ПИ с  идентификатор 07079.653.569 по КККР на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14448 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху спортен обект – „Спортно игрище“, представляващ терен с размери 40/70 м и двуетажна обслужваща сграда, със застроена площ от 161 кв.м, отразена с идентификатор 07079.602.584.8 по КККР на гр. Бургас, изграден в югозападната част на двора на СОУ „Епископ Константин Преславски“, представляващ УПИ I, кв.18 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.602.584 по КККР на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14495 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ спортен обект – „Спортен комплекс и обслужваща сграда“, изграден в УПИ XXII-695, в кв.19 по ПУП – ПРЗ на ж. к. „Изгрев“, гр. Бургас  

 

 1. ОбС 08-00-14450 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.612.219 по КК на гр. Бургас, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС 

 

 1. ОбС 08-00-14442 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок №4 (404), вход Б (2), етаж 3, апартамент – десен, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-14443 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок №70 (470), вход Б (2), етаж 1, апартамент – ляв, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-14444 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок №160, вход Б, етаж 1, апартамент №2, на наематели, настанени по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-14446 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок №101, вход А, етаж 3, апартамент №5 – ляв, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-14452 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. „Рудник“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14460 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ СОС с идентификатор 07079.824.316.1.8 в сграда изградена в ПИ с идентификатор 07079.824.316, съответен на УПИ I, кв. 75 по ПУП – ПРЗ на кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ 

 

 1. ОбС 08-00-14449 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица чрез продажба на общинските идеални части от УПИ І-69 в кв.14 по ПУП – ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14459 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХIII-2140, кв. 33 по ПУП – ПРЗ на ЦГЧ – гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.610.274 по КККР на с. Бургас, чрез продажба на общинските 3/305 кв.м идеални части от имота

 

 1. ОбС 08-00-14462 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.608.23.1.61 по КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Цар Симеон I“ №111, вх. 3, ет. 0, на юридическо лице с нестопанска цел – Сдружение „Онкоболни и приятели“ 

 

 1. ОбС 08-00-14463 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда в с. Извор – филиал на ЦДГ „Пролетна дъга“ – с. Маринка, отразена с идентификатор 32367.501.18.1 в КККР на с Извор, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за образователна дейност – детски лагер

 

 1. ОбС 08-00-14512 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерството на образованието и науката за включване на средищна детска градина на територията на Община Бургас в Списъка на средищните детски градини и училища

 

 1. ОбС 08-00-14491 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищен имот – частна общинска собственост,  находящ се в гр. Бургас, ул. „Камчия“ №8, за временно и възмездно ползване на сдружение „Спортен клуб на глухите „Спорт, туризъм, здраве“ 

 

 1. ОбС 08-00-14454 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

 

 1. ОбС 08-00-14478 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Покана за включване на Министерство на здравеопазването, като представител на държавата с участие в търговско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-14475 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Избор на регистрирани одитори за проверка и заверка на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества, които подлежат на задължителен независим финансов одит за 2023 г.

 

 1. ОбС 08-00-14476 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на променен годишен план за ползване на дървесина в горските територии – собственост на Община Бургас за 2023 г. 

 

 1. ОбС 08-00-14477 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 

 

 1. ОбС 08-00-14421 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове на Комисия по чл.15ж, ал.1 от Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14431 Докладна записка от Иво Георгиев Баев – председател на временна комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение по т. 51 от Протокол №50/11.04.2023 г. на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на съдебни заседатели 

 

 1. ОбС 08-00-14468 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Промяна на състава на Общински съвет по наркотични вещества – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14489 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-14416 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на модулна електрохирургична система с аргон-плазмен коагулатор за Отделение по онкологична хирургия към „КОЦ – Бургас” ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-14418 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на ендоурологично оборудване Урологичен сектор към  за Отделение по онкологична хирургия в „КОЦ – Бургас” ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-14333 Докладна записка от Красимир Калудов и Росен Топкаров – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Възстановяване на работата през почивните и празнични дни на дежурния кабинет в „Дентален център I – гр. Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-14385 Питане от Станимир Апостолов – общински съветник, относно: Наличност и изправност на мълниезащитни и заземителни уредби на сградите и обектите собственост на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14401 Питане от група общински съветници от ПП БСП, относно: Увеличение на възнагражденията на общинската администрация в община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14409 Питане от Живко Господинов и Мадлен Мутафян – общински съветници от ПП БСП, относно: Предприемане на мерки от Община Бургас във връзка с изпълнение на договор за озеленяване в централна градска част

 

 1. ОбС 08-00-14410 Питане от Живко Господинов и Мадлен Мутафян – общински съветници от ПП БСП, относно: Осъществяване на търговия с хранителни продукти на улица

 

 1. ОбС 08-00-14435 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Облагородяване на междублоковите пространства и паркинга на блокове с номер 10 и 11 в ж. к. „Славейков“

 

 1. ОбС 08-00-14436 Питане от Георги Георгиев – общински съветник от ПП БСП, относно: Регулиране на паркирането в кв. „Сарафово“

 

 1. ОбС 08-00-14437 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от ПП БСП, относно: Необходимост от улично осветление в парк „Велека“

 

 1. ОбС 08-00-14439 Питане от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Неизпълнение от страна на Община Бургас на взето решение по докладна записка № 08-00-14193/ т.28 от Протокол 52/27.06.23 г. на Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14440 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от ПП БСП, относно: Сигнали на граждани към Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност“

 

 1. ОбС 08-00-14451 Питане от Станимир Апостолов – общински съветник, относно: Сигнал от гражданин във връзка с функционирането на обект „Гъбката“

 

 1. ОбС 08-00-14455 Питане от Георги Спасов – общински съветник от ПП БСП, относно: Тротоар пред бл.16 в ж.к. „Меден рудник“

 

 1. ОбС 08-00-14466 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Места за паркиране и издадени стикери

 

 1. ОбС 08-00-14490 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ПП ДБГ, относно: Обособяване на площадка за събиране съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали в жилищен район в непосредствена близост до жилищни сгради и до заведение от социален тип – къщички на Община Бургас за настаняване на деца със специални потребности 

 

 

 

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет - Бургас