ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТРАНСПОРТ“

Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 21.12.2020 г., Протокол № 18, т. 9 (вх. № 08-00-10932) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ