Обявява на конкурс за длъжността управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД

Деан Бончев на Ср., 06.01.2021 - 10:51

ОБЩИНА БУРГАС

На основание решение по т.34 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 21.12.2020г. (Протокол№18/21.12.2020г.)

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността УПРАВИТЕЛ

на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Да не са лишени от правото да заемат определена държавна или обществена дейност и/или лишени от правото да упражняват определена професия или дейност;
 • Да не са лишени с присъда или с административен акт  от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;
 • Да не са били управителни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност- ако са останали неудовлетворени кредитори.
 • Да имат завършено висше образование, в една от следните области:   Икономически науки, Стопански науки и администрация, Технически науки. 
 • Да притежава  професионален опит - минимум 5 години.
 • Да притежава  управленски  опит - минимум 3 години.

 

 2. Документи, необходими за кандидатстване, които следва да бъдат входирани в деловодството на Община Бургас, в 14 дневен срок след публикуване на обявата на интернет страниците на община Бургас и Общински съвет-Бургас:

 • Заявление – свободен текст;
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документ за завършено образование;
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж, професионален и управленски опит;
 • Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

 

 • Декларация, че кандидатът не е лишен с присъда или с административен акт от правото да заема материално-отчетническа длъжност;
 • Декларация, че кандидатът не е бил в управителни органи или неограничено отговорен съдружник в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
 • Концепция за развитие на „Благоустройствени строежи“ ЕООД за следващите 3 години.

 

3. Етапи на провеждане на конкурса:

 • Допускане по документи;
 • Писмена част – оценява се представената Концепция за развитие на „Благоустройствени строежиЕООД за следващите 3 години и приноса на кандидата към управлението на дружеството. Всеки един от членовете на комисията поставя от 1 до 6 точки, като максимално допустимата оценка за всеки кандидат е 42 точки. Кандидат, получил по-нисък брой точки от 22, се отстранява от конкурсната процедура.
 • Устна част - оценяването се извършва по критерии за подбор и методиката, описани в Приложение 1 към Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас. Максималната допустима оценка е 42. Кандидат, получил по-ниска оценка от 22 се отстранява от конкурсната процедура. 

Общият бал на кандидатите се формира като сбор от получените оценки от писмената и устната част.

 

4. Място и срок за подаване на документи:

Документи се подават в деловодството на Община Бургас, ул. „Александровска“ № 26 в срок до 17:00 часа на 19 .01.2021г. включително.

 

5. Място на което ще се обявяват списъците или други съобщени във връзка с конкурса

Интернет страницата на Община Бургас www.burgas.bg, в раздел „Кариери“ и интернет страницата на Общински съвет Бургас www.burgascouncil.org.

 

6. Междинни шестмесечни и деветмесечни финансови отчети и Годишен доклад за дейността за 2019г. на дружеството.

 

https://www.burgas.bg/uploads/5df621320d7d10437b1e3391aa29f07f.pdf - Междинен отчет за шестмесечието на 2019г.

https://www.burgas.bg/uploads/1882003024edea451b0f5979a738f6ed.pdf - Междинен отчет за деветмесечието на 2019г.

http://bks-bs.com/%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/ - Годишен доклад за дейността за 2019г.

 

КАТЕГОРИЯ