ОДОБРЯВАНЕ НА: ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ В ОБХВАТ НА УПИ XIX-47A, УПИ XV-1, УПИ XIV-47A, УПИ XIII-1 В КВ.2 И УПИ I-1 В КВ.6 И ПУП-ПРЗ КВ.2 ПО ПЛАНА НА ПЗ „ПОБЕДА“, ГР.БУРГАС

Гергана Чанакова на Вт., 28.02.2023 - 12:46

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 и чл.113 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява:

  1. Изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ XIX-47a (ПИ 07079.659.478), УПИ XV-1 (ПИ 07079.659.482), УПИ XIV-47a (ПИ 07079.659.479), УПИ XIII-1 в кв.2 и УПИ I-1 в кв.6 (ПИ 07079.659.477) и ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.659.481 и ПИ 07079.659.495, кв.2 по плана на ПЗ „Победа“, гр.Бургас, с който регулационните граници между УПИ се провеждат по имотните граници на ПИ, при съобразяване с действащата улична регулация на ул. „Тодор Александров“ и ул. „Индустриална“ и с организацията на съществуващите производствени площадки, както следва:
  • За ПИ 07079.659.481 и ПИ 07079.659.495 се обособява нов УПИ XX, отреден за нов ПИ с проектен идентификатор 07079.659.607 по КК-общинска собственост с функционално отреждане „За производствено-складова база, за административна сграда и обществено обслужване" при запазване на част от съществуващите сгради, се предвижда ново застрояване на нормативни отстояния от регулационните граници, с показатели за застрояване в съответствие с допустимите за устройствена зона 21/Смф по действащ ОУП на гр.Бургас: Височина - до 21.00м (до 7ет), Плътност  - до 60%, Кинт - до 3.0 и минимално Озеленяване – мин. 30%.
  • УПИ XIII, се отрежда за нов ПИ с проектен идентификатор 07079.659.477, с функционално отреждане „За производствено-складова база за нехранителни стоки, за административна сграда, обществено обслужване и ТП“, УПИ XIX се отрежда за нов ПИ с проектен идентификатор 07079.659.478 с функционално отреждане „За производствено-складова база, за административна сграда и обществено обслужване“, при запазване на част от съществуващите сгради и се предвижда ново застрояване в режим на свързано и свободно застрояване на нормативни отстояния от регулационните граници, с показатели за застрояване в съответствие с допустимите за устройствена зона 21/Смф по действащ ОУП на гр.Бургас: Височина - до 21.00м (до 7ет), Плътност  - до 60%, Кинт - до 3.0 и минимално Озеленяване – мин. 30%
  • УПИ XIV се отрежда за нов ПИ с проектен идентификатор 07079.659.479, УПИ XV се отрежда за нов ПИ с проектен идентификатор 07079.659.482 по КК с функционално отреждане „За производствено-складова база, за административна сграда и обществено обслужване“ при запазване на част от съществуващите сгради и се предвижда ново застрояване в режим на свързано и свободно застрояване на нормативни отстояния от регулационните граници, с показатели за застрояване: Височина - до 15.00м (до 5ет), Плътност  - до 60%, Кинт - до 3.0 и минимално Озеленяване – мин. 30%.
  1. РУП за нови УПИ ХIII, XIX, ХХ, ХIV, ХV, ХII, XI в кв.2 по плана на ПЗ „Победа“, гр.Бургас, с който се конкретизират с точни мерки размерите, очертанията, височините на застройката и отстоянията спрямо регулационните граници, сгради в съседни УПИ, включително и през улица, при отчитане характера на терена, с допуснати намалени отстояния при условията на чл.36, ал.1 и ал.2 от ЗУТ,

съгласно приложените проекти, които са неразделна част от настоящото Решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

КАТЕГОРИЯ