ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПУР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРАСЕ ЗА ТРАНСПОРТЕН ДОСТЪП ДО УПИ III-2632 В С.О. „БИЗНЕС ПАРК БУРГАС-1“

Гергана Чанакова на Пет., 28.10.2022 - 12:01

                  1. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за осигуряване на трасе за транспортен достъп до УПИ III-2632 в с.о. „Бизнес парк Бургас-1“, ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КККР на гр.Бургас, в местност „Дванадесетте“ /бивша местност „Оникилика“/ по КВС на землището на гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.2.476 по КК на гр.Бургас – общинска частна собственост.  

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

                     2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ одобрява ПУП-ПУР за осигуряване на трасе за транспортен достъп до УПИ III-2632 в с.о. „Бизнес парк Бургас-1“, ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КККР на гр.Бургас, в местност „Дванадесетте“ /бивша местност „Оникилика“/ по КВС на землището на гр.Бургас, съгласно приложените проекти, които са неразделна част от настоящето решение.

          Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

          Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

КАТЕГОРИЯ