ОДОБРЯВАНЕ НА СЛУЖЕБЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ IX-341 И I-330, КВ.45 ПО ПЛАНА НА Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“, ГР.БУРГАС /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.602.341 И 07079.602.330 ПО КК НА ГР.БУРГАС/

Гергана Чанакова на Вт., 26.07.2022 - 10:04

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.16, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-341 и УПИ I-330 в кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр.Бургас, с което, при условията на чл.16, ал.1 от ЗУТ, УПИ IX възстановява местоположението си в съответствие с ПУП одобрен със Заповед №518/28.04.2005г., като се обособява нов УПИ IX-860, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.602.860, с дворищно-регулационни граници проведени по имотните граници на ПИ с идентификатор 07079.602.341 по КК на гр.Бургас, при съобразяване с уличната регулация на обслужваща улица с о.т.1343-о.т.1344, с функционално отреждане „за обществено обслужване“ и предвидено ново свободно застрояване, указано с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационните граници, с градоустройствени показатели за застрояване за устройствена зона „Оо“, както следва: Височина - до 10м., Пл.застр. - 60%, Кинт - 1.6 и П озеленяване - 20%, както и задължително паркиране в границите на УПИ.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

КАТЕГОРИЯ