ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II - БУРГАС" ЕООД

Гергана Чанакова на Ср., 27.04.2022 - 10:42

Одобрил:

ЙОРДАНКА БЕНОВА- АНАНИЕВА

ЗАМ.-КМЕТ ОЗСДМП ПРИ ОБЩИНА БУРГАС

 

                                    

В изпълнение на решение по т.33 от заседание на Общински съвет-Бургас, проведено на 07.04.2022г. (Протокол № 36)

 

ОБЩИНА БУРГАС

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността УПРАВИТЕЛ на " Медицински център II – Бургас " ЕООД

I. Минимални и специфични изисквания към кандидатите, за заемане на длъжността:

1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина и квалификация по здравен мениджмънт;

3. Да имат най-малко пет години трудов стаж в областта на изискуемото висше образование, както и да притежават управленски опит, минимум три години;

4. Да не са поставени под запрещение;

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;

7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорени съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;

8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;

9. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, да не са членове на политически кабинет и секретар на община;

10. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;

11. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

12. Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

Точки 10 и 11 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството.

II. Документи, необходими за кандидатстване:

1. Заявление – свободен текст;

2. Професионална автобиография;

3. Копия от документи за завършено образование и квалификация. Квалификация по здравен мениджмънт се удостоверява чрез представяне на един от документите, визирани в §3 от заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения;

4. Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж, професионален и управленски опит;

5. Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

6. Декларация, че са налице условията по т.I, 4-12 (МЦII - Бургас ЕООД ЕООД).

         7. Кандидатите за управител на МЦII - Бургас ЕООД представят:

          Програма за развитието на МЦII - Бургас ЕООД за петгодишен период, която се предоставя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите. Програмата следва да включва най-малко следното съдържание:

        –  анализ и оценка на състоянието и дейността на МЦII - Бургас ЕООД;

        –  тенденции и възможности за развитие на МЦII - Бургас ЕООД;

  • определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на МЦII - Бургас ЕООД;

 

III. Етапи на провеждане на конкурса:

  1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
  2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за петгодишен период.
  3. Събеседване с кандидатите, изразяващо се в защита на програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за петгодишен период по т. 2 и познаване на здравното законодателство.

IV. Място и срок за подаване на документи:

Документи се подават в деловодството на Община Бургас, ул. „Александровска“ № 26 в едномесечен срок, считано от публикуване на настоящото обявление.

V. Място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – интернет страницата на Община Бургас www.burgas.bg, в раздел „Кариери“ и интернет страницата на Общински съвет Бургас www.burgascouncil.org.

 

 

КАТЕГОРИЯ