ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №54 ОТ ДАТА 25.07.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 25.07.2023 - 13:39

На 25.07.2023 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас, при следния 

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-14322 Докладна записка от Евелина Михалева – председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението (ПКТБД), Манол Тодоров – зам.-председател на ПКТБД, Анелия Иванова, Боян Дяков, Диян Георгиев, Живко Господинов и Юлиян Кулев – членове на ПКТБД, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14302 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Одобрение на План за управление на устойчива градска мобилност на Община Бургас 2021 – 2031 г.

 

 1. ОбС 08-00-14330 Отчет от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на Програмата за управление за срока на мандата 2019 – 2023 г.

 

 1. ОбС 08-00-14208 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2022 г.

 

 1. ОбС 08-00-14378 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на населени места и кметските наместници в Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14338 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Общински образователни програми и финансовото осигуряване на действието им през летните месеци и през учебната 2023/2024 година 

 

 1. ОбС 08-00-14354 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на „Виваком България“ ЕАД за захранване на ПИ с идентификатор 07079.2.3860 по КК на гр. Бургас, отговарящ на УПИ II-3860 в бивш масив 18 в землището на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.2.3881 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост, земеделска територия, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“, и ПИ с идентификатор 07079.2.3880 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост, земеделска територия, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“;  2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на „Виваком България“ ЕАД за захранване на ПИ с идентификатор 07079.2.3860 по КК на гр. Бургас, отговарящ на УПИ II-3860 в бивш масив 18 в землището на гр. Бургас; 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на „Виваком България“ ЕАД за захранване на ПИ с идентификатор 07079.2.3860 по КК на гр. Бургас, отговарящ на УПИ II-3860 в бивш масив 18 в землището на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14355 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица в устройствена зона 10/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, бивш масив 20 в местност Под село, землище кв. „Лозово“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14356 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на служебен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) в участъка между о.т. 15 - о.т. 153 – о.т. 154 – о.т.155 – о.т.156а – о.т.157б – о.т.176 – о.т.178 – о.т. 179 – о.т. 180 – о.т.199 – о.т.200 и проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на УПИ I, V, VI-206 и VII-205 в кв.12, УПИ I, УПИ II, УПИ III-108, УПИ IV и УПИ V-95 в кв.46, УПИ L и УПИ XLVIII-105 в кв.16 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14343 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ в кв.159 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, отразен в КК на гр. Бургас с идентификатори 07079.612.29 и 07079.612.30, актувани с Акт №4729/13.08.2007 г. за частна общинска собственост, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-14367 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XIX-617, кв. 22 по ПУП – ПРЗ на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.607.617 по КККР на гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

 

 1. ОбС 08-00-14359 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ V в кв. 12 по ПУП – ПРЗ на ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

 

 1. ОбС 08-00-14347 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, блок 41, вход 1, етаж 8, апартамент 23, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-14348 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, блок №79, вх. 3 (В), ет. 4, ап. 48 (ляв), на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-14349 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 48 (448), вход 2 (Б), етаж 3, апартамент – среден, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-14360 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на сдружение „Български Червен кръст“ върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда (бивш магазин), разположен на партерния етаж в жилищен блок с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Оборище“ №95, между вх. А и вх. Б, за срок от 10 (десет) години

 

 1. ОбС 08-00-14350 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗИД към ЗСПЗЗ, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – Бургас, за обезщетяване на наследниците на Т. Д. Н.

 

 1. ОбС 08-00-14351 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – Бургас, за обезщетяване на наследниците на Д. П. Г.

 

 1. ОбС 08-00-14352 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от ПЗР към ЗИД към ЗСПЗЗ, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Бургас, за обезщетение на наследниците на Д. Н. Я.

 

 1. ОбС 08-00-14353 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т. 3 от ПЗР към ЗИД към ЗСПЗЗ, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Бургас, за обезщетение на наследниците на Л. В. К.

 

 1. ОбС 08-00-14339 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на обособена част от имот – площадка за изграждане и разполагане на цех за изработка на надгробни паметници, представляваща част от ПИ с идентификатор 07079.825.51 по КК на гр. Бургас – публична общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-14361 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелно обособен обект – помещение (кабинет за творческа дейност), разположено в сутерена на сградата на Летен театър – гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за звукозаписно студио 

 

 1. ОбС 08-00-14336 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие на Спортно училище „Юрий Гагарин“ – Бургас за ползването на част от недвижим имот – сграда, предоставена на училището за безвъзмездно управление и ползване за срок от 10 (десет) години, за нуждите на обществена поръчка с предмет: „Организиране на столово хранене – приготвяне и раздаване на храна на учениците на СУ „Юрий Гагарин“ Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-14363 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХІІІ-81 в квартал 14 по ПУП – ПРЗ на кв. „Сарафово“, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

 

 1. ОбС 08-00-14364 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в: УПИ IX-241 в кв. 12 по действащия ПУП – ПРЗ на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.607.216 по КККР на гр. Бургас, сграда с идентификатори 07079.607.216.1, сграда с идентификатор 07079.607.216.2 и сграда с идентификатор 07079.607.216.6 по КККР на гр. Бургас, чрез изкупуване на общинските идеални части от имотите

 

 1. ОбС 08-00-14344 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идеални части от УПИ ІХ-11 в кв.13 по ПУП – ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14340 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XII-1272,1274 в кв. 91 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. „Черно море“ – кв. „Рудник“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.711.1274 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

 

 1. ОбС 08-00-14341 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I-1697 в кв. 116 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. „Черно море“ – кв. „Рудник“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.1697 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

 

 1. ОбС 08-00-14342 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I-562 в кв. 60 по действащия ПУП – ПРЗ на с. Равнец, общ. Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 61145.501.562 по КККР на с. Равнец, общ. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

 

 1. ОбС 08-00-14368 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в новообразувани УПИ VIII, УПИ IX, УПИ Х и улица с о.т. 135 – о.т. 136 по влязло в сила изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ IV в кв. 35 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, чрез извършване на доброволна делба 

 

 1. ОбС 08-00-14365 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ IV-81 в кв. 17 по ПУП – ПРЗ на гр. Българово, община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14345 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ XII-106 в кв. 16 по ПУП – ПРЗ на гр. Българово, община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14346 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ IХ-1124, кв. 41 по плана на ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14357 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ III-53, кв. 40а по плана на ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14358 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ VI-106 в кв. 16 по ПУП – ПРЗ на гр. Българово, община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14362 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на договор за замяна на имоти, собственост на юридическо лице, подлежащи на отчуждаване, с имот частна общинска собственост, по реда на чл.21, ал.4, предл. второ и ал.5 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-14377 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на  представител на Община Бургас в редовно Общо събрание на акционерите на „Свободна безмитна зона – Бургас“ АД и начина на гласуване на проекторешенията, посочени в обявения ред

 

 1. ОбС 08-00-14323 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

 

 1. ОбС 08-00-14320 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за предоставяне на финансова подкрепа за предстоящи спортни прояви

 

 1. ОбС 08-00-14321 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на командировки на проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.

 

 1.  ОбС 08-00-14285 Докладна записка от д-р Калина Димитрова Ишкиева – управител на „ДКЦ I – Бургас“ ЕООД, относно: Приемане на решение за подновяване на договор с РЗИ – Бургас за отдаване на помещение под наем за съхраняване на медицинска документация, собственост на РЗИ – Бургас (Регионалната картотека на медицинските експертизи)

 

 1. ОбС 08-00-14122 Докладна записка от Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Монтиране на паметен знак на Тина Търнър в Зала „Бойчо Брънзов“

 

 1. ОбС 08-00-14313 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Проблеми с възстановяване на уличната настилка след присъединяването към ВиК мрежата на новопостроени жилищни сгради в кв. „Сарафово“ 

 

 1. ОбС 08-00-14315 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Проблеми със сметосъбирането и сметоизвозването в гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14319 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Платформа за спорт и физически активности пред хотел „Приморец“

 

 1. ОбС 08-00-14331 Питане от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Състоянието на водопреносната и канализационна система в село Равнец

 

 1. ОбС 08-00-14332 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Искане за премахване на платени детски атракциони поставени на обществени детски площадки

 

 1. ОбС 08-00-14334 Питане от Красимир Калудов и Росен Топкаров – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците 

 

 1. ОбС 08-00-14366 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Статут на сгради на пл. „Тройката“, гр. Бургас

 

 

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет - Бургас