ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №52 ОТ ДАТА 27.06.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 27.06.2023 - 16:16

На 27.06.2023 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе ПЕТДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас, при следния 

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-14217 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Избор на вариант за делба на имот с идентификатор 07079.612.208 по КККР на гр. Бургас, представляващ УПИ II, кв.123, по плана на ЦГЧ гр. Бургас с цел последваща спогодба

 

 1. ОбС 08-00-14204 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изграждане на хеликоптерна площадка за нуждите на спешна медицинска помощ с хеликоптер (HEMS) в ПИ с идентификатор 07079.622.155 по КК на гр. Бургас

 

 1.  ОбС 08-00-14197 Докладна записка от Весна Балтина – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1862/13.06.2023 г., относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Христо Ботев“ (сграда с идентификатор 07079.820.444.1), находящо се в УПИ I-444, кв.32 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.820.444)“ в рамките на Подпрограма „Енергийна ефективност на общинските училища и детски градини“ (ЕЕОУДГ) към Инвестиционната програма за климата (ИПК) 

 

 1. ОбС 08-00-14184 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Подписване на партньорско споразумение за целите на подготовката и изпълнението на проектно предложение, с които Професионална гимназия за компютърно програмиране и иновации – гр. Бургас и Община Бургас кандидатстват в партньорство за отпускане на финансиране по процедура BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“, която е част от инвестиция „Модернизация на образователната инфраструктура“, съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

 

 1. ОбС 08-00-14178 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.011 – „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност“

 

 1. ОбС 08-00-14202 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Кандидатстване на „Медицински център II – Бургас“ ЕООД за финансиране на проект за подобряване условията на труд по Фонд „Условия на труд”

 

 1. ОбС 08-00-14183 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на годишните финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2022 година, годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2022 година и отчети за изпълнението на бизнес програмите им за 2022 година

 

 1. ОбС 08-00-14185 Докладна записка от Весна Балтина – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1862/13.06.2023 г., относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул. „Анушка Драгиева“ №4, ет. 3, ап. 4, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-14186 Докладна записка от Весна Балтина – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1862/13.06.2023 г., относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ III-91 в кв.10 по действащия ПУП – ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. „Крайморие“, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС

 

 1. ОбС 08-00-14194 Докладна записка от Весна Балтина – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1862/13.06.2023 г., относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 315,50/631 кв.м идеални части от УПИ ІV-19 в кв.16, целият с площ от 631 кв.м, по плана на кв. „Ветрен“, гр. Бургас, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС

 

 1. ОбС 08-00-14187 Докладна записка от Весна Балтина – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1862/13.06.2023 г., относно: Отдаване под наем на част от имотобщинска собственост, за срок от десет години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-14189 Докладна записка от Весна Балтина – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1862/13.06.2023 г., относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, в землището на с. Извор, Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ 

 

 1. ОбС 08-00-14190 Докладна записка от Весна Балтина – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1862/13.06.2023 г., относно: Придобиване в собственост чрез покупко-продажба на ПИ с идентификатор 07079.6.29 по КККР на гр. Бургас, във връзка с необходимостта от разширение на съществуващия гробищен парк в кв. „Долно Езерово“

 

 1. ОбС 08-00-14195 Докладна записка от Весна Балтина – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1862/13.06.2023 г., относно: Учредяване право на строеж за пристрояване на тераса към жилище – апартамент, находящ се в сграда с идентификатор 07079.501.31.1 по КК на гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, по съгласуван идеен проект

 

 1. ОбС 08-00-14191 Докладна записка от Весна Балтина – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1862/13.06.2023 г., относно: Учредяване на срочно, възмездно право на ползване на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД – София, върху части от общински поземлен имот в землището на с. Извор, за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства

 

 1. ОбС 08-00-14201 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, за зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, съгласно Заповед №1861/13.06.2023 г. на Кмета на Община Бургас), относно: 1. Приемане на схема за обособяване на позиции за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ и съгласно Наредба за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Бургас на ъгъла на ул. „Богориди“ и ул. „Възраждане“, пред УПИ X-1488, в кв.50 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас; 2. Приемане на схема за обособяване на позиция за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ и съгласно Наредба за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Бургас на ул. „Ради Николов“ между о.т. 89 и о.т. 110 пред УПИ I, в кв.33 по плана кв. „Сарафово“ гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14216 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-14169 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства инсуфлатор за лапароскопска система за Отделение по онкологична хирургия към „КОЦ – Бургас” ЕООД 

 

 1. ОбС 08-00-14173 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за предоставяне на финансова подкрепа за предстоящи спортни прояви 

 

 1. ОбС 08-00-14174 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1862/13.06.2023 г., относно: Даване на съгласие за предоставяне на финансова подкрепа за Фестивал Бургас Рън 2023 

 

 1. ОбС 08-00-14176 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-14221 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на недвижим имот – държавна собственост, представляващ ПИ идентификатор 07079.3.468 по одобрени КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, местност „Окопите” (ст. „Табите“)

 

 1. ОбС 08-00-14068 Докладна записка от Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Определяне на „Общински мениджър на 2022 г.“

 

 1. ОбС 08-00-14151 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Удостояване с отличие на Община Бургас

 

 1.  ОбС 08-00-14181 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Изработване на експозиция на открито, показваща централната част на Бургас в миналото и днес

 

 1. ОбС 08-00-14165 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Провеждане на фестивал „Лятна театрална сцена“, включването му в културния календар на Община Бургас за 2023 г. и предоставяне на Летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието

 

 1. ОбС 08-00-14224 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на паметна плоча на бежанците от Македония и Тракия, заселили се в Бургас в началото на ХХ в.

 

 1. ОбС 08-00-14193 Докладна записка от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Свикване от Община Бургас на извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14228 Докладна записка от Евелина Василева Михалева – председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Определяне на минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14231 Докладна записка от Георги Маринчев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на предстоящи спортни прояви 

 

 1. ОбС 08-00-14141 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Индексиране договорите на Община Бургас с процента на инфлацията

 

 1. ОбС 08-00-14143 Питане от Живко Господинов и Мадлен Мутафян – общински съветници от БСП, относно: Увреждане на движими и недвижими вещи на граждани на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14155 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Ремонтни дейности на улици в централна градска част

 

 1. ОбС 08-00-14161 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Разписание на автобусните линии в летния туристически сезон

 

 1. ОбС 08-00-14172 Питане от Живко Господинов и Мадлен Мутафян – общински съветници от БСП, относно: Ремонт на ул. „Фердинандова“

 

 1. ОбС 08-00-14182 Питане от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Поставяне на преместваеми слънцезащитни конструкции на пл. „Тройката“ 

 

 1. ОбС 08-00-14192 Питане от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Кандидатстване за процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап 1“ на Националния план за възстановяване и устойчивост

 

 1. ОбС 08-00-14200 Питане от Васил Иванов – общински съветник от БСП, относно: Ремонт на водопреносна и канализационна мрежа в кв. „Долно Езерово“

 

 

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет - Бургас