ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЯ "ОБЩИНСКИ ИМОТИ"

Приет на заседание на общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 7, т. 1 (вх. № 08-00-9727)  от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ