ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ МУЗЕЙ "АВИОМУЗЕЙ БУРГАС", ГР. БУРГАС

Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 29.06.2021 г., Протокол № 23, т. 2 (вх. № 08-00-11578) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ