1. ОДОБРЯВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ПО ЧЛ.56 ОТ ЗУТ В „ПРИМОРСКИ ПАРК“, ГР.БУРГАС И В УПИ II-431, ОТРЕДЕН – „ЗА ОБЩИНСКИ ПАРК“, КВ.56 ПО ПЛАНА НА Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“, ГР.БУРГАС

Гергана Чанакова на Вт., 29.11.2022 - 15:11

     1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62, ал.9 от ЗУТ във връзка с чл.129, ал.1 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на действаща план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в „Приморски парк“, гр.Бургас, с което се предвижда: създаване на две нови сезонни позиции за детски атракции - К 2.30 и К 2.31; една нова сезонна позиция за сладолед - К 1.27; една нова сезонна позиция за цигари - К 9.5; една нова сезонна позиция за хладилни витрини за минерална вода и безалкохолни напитки - К 7.13; четири нови целогодишни позиции за детски атракции – Е 39, Е 40, Е 41 и Е 42 и промяна на позиции за детски атракции от сезонни в целогодишни, съответно с номера: позиция К 2.9 се преномерира с номер Е 43, позиция К 2.15 се преномерира с номер Е 7, позиция К 2.18 се преномерира с номер Е 10, позиция К 2.24 се преномерира с номер Е 44, позиция К 2.25 се преномерира с номер Е 45, позиция К 2.27 се преномерира с номер Е 46, позиция К 2.29 се преномерира с номер Е 30, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото Решение.

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62, ал.9 от ЗУТ във връзка с чл.129, ал.1 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на действаща план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ II-431, отреден – „за общински парк“, кв.56 по плана на ж.к. „Славейков“, гр.Бургас, с което се предвижда 1 (една) нова целогодишна позиция - за детски атракции - Е 2, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото Решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд – гр.Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.  

КАТЕГОРИЯ