ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.501.280, 07079.501.283, 07079.501.388, 07079.501.389, 07079.501.390 ПО КК

Гергана Чанакова на Пон., 21.02.2022 - 14:16

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.16, ал.1, чл.17, ал.1 и 129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.501.280, 07079.501.283,  07079.501.388,  07079.501.389,  07079.501.390 по КК на гр.Бургас, в кв.3 по ПУП-ПУР за устройствена зона 13/Смф по одобрения ОУП на гр.Бургас, съгласно приложените проекти, които са неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

КАТЕГОРИЯ