Поправка на явна фактическа грешка в решение на Общински съвет Бургас, прието по т.28 от дневния ред на проведеното заседание на 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г., отразено в Протокол №20 за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план–План

Гергана Чанакова на Вт., 05.10.2021 - 16:56

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.62, ал.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас поправя допусната явна фактическа грешка в свое Решение, прието по т.28 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г. заседание, отразено в Протокол № 20, като вместо текста

            „ …одобрява изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I и II в кв.9а по плана на ж.к. „Възраждане“ гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.616.278 и 07079.616.270 по КК на гр. Бургас“

            да се чете текста „... одобрява изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I и II в кв.9б по плана на ж.к. „Възраждане“ гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.616.278 и 07079.616.270 по КК на гр. Бургас“

            Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

            Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет – Бургас пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

КАТЕГОРИЯ